Datum plaatsing: 20 april 2017

Bernheze handhaaft positieve koersHeesch (Bernheze): Bernheze ligt goed op koers met de uitvoering van het collegeprogramma’, aldus wethouder Jan Glastra van Loon vandaag bij de presentatie van de Perspectiefnota 2017 – 2020. In het bestuursprogramma Ruimte en kansen voor iedereen gaven burgemeester en wethouders drie jaar geleden hun ambities weer voor deze bestuursperiode. Duurzaamheid, innovatie, transparant, realistisch en met geloof in eigen kracht lopen als een
rode draad door dit programma. De perspectiefnota 2017-2020 bouwt voort op de vele zaken die afgelopen jaren zijn gerealiseerd. De begroting is sluitend en het college is positief gestemd over zaken die voor 2017 – 2020 op de planning staan.

Participatie
Het college wil doorgaan op de ingeslagen weg bij het behalen van gestelde doelen en het verder oppakken van ideeën die we met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners in gang hebben gezet. Het is onze overtuiging dat door dit nog meer in afstemming en in samenwerking met hen te doen wij invulling geven aan een Bernheze samenleving van hoge kwaliteit.

Groen
De afgelopen jaren hebben we veel aandacht besteed aan ‘de stenen’ in onze kernen. Met investeringen in groen en leefbaarheid zetten we nu de puntjes op de i in het afronding van de centra. Zo behouden we het groene karakter, dat Bernheze haar eigenheid geeft en ervoor dat mens en dier in onze gemeente aangenaam kunnen leven.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is inmiddels een vast onderdeel in het denken en doen van de gemeentelijke organisatie. We zijn verheugd hierin steeds vaker op te trekken met inwoners, ondernemers en maatschappelijk partners. Onze ambitieuze Duurzame Energieagenda laat zien dat we verder denken dan energie alleen. We zetten de komende jaren in op zaken als duurzaam bodemgebruik, ecologische verbindingszones, verduurzaming van verlichting, robotmaaiers, duurzame woningbouw en rioolrenovaties.

Zorg en welzijn
In 2018 gaan wij door met onze regierol op het gebied van zorg en welzijn. Nu de organisaties met wie wij samenwerken in alle kernen stevig staan opgesteld, richten wij ons nu op het beter samenwerken dicht bij onze inwoners. Wij versterken de positie van de professional in het belang van een maatwerk oplossing voor onze inwoners, door geld uit verschillende potjes samen te voegen. Hoe dat geld het handigste ingezet kan worden, bepalen professional en client/inwoner samen. De uitkomsten van het onderzoek door Instituut Publieke Waarden, aangevuld met andere aanpassingen die uit de praktijk voortkomen, vormen de basis voor deze innovaties.

Wonen
In 2018 ontvangen opnieuw veel inwoners de sleutel van hun nieuwe woning in een van de kernen. We bouwen onder meer in Zwarte Molen, De Erven, Rodenburg, Bergakkers, Heeswijkse Akkers en Eggerlaan.

Omgevingswet
De nieuwe omgevingswet die naar verwachting medio 2019 in werking treedt, richt zich op het vereenvoudigen en flexibiliseren van ruimtelijke plannen. De implementatie van deze wet vraagt de komende jaren onze volle aandacht. Bernheze is hiermee voortvarend aan de slag gegaan door vooruitlopend op de wet nieuwe visies, zoals de omgevingsvisie buitengebied en de invulling van de programma’s landbouw en recreatie, reeds op de uitgangspunten van de Omgevingswet te baseren.

Werken aan de toekomst
Daarnaast blijven we werken aan de toekomst van Bernheze aan de hand van de door de gemeenteraad vastgestelde programma’s Landbouw, Recreatie en Wonen.

Financieel perspectief
Bernheze staat er goed voor. Het financieel perspectief geeft positieve cijfers, terwijl de financiele positie solide is. De bekostiging van de plannen is mogelijk door een verbetering van de rijksinkomsten en de inzet van de opgebouwde reserves. De aanpassing van de OZB vindt plaats volgens de nieuw ingezette lijn om deze beperkt te houden. Het streven is om deze in 2021 maximaal gelijk te laten zijn aan de inflatie. De afgelopen jaren steeg de OZB jaarlijks standaard met 3% om ruimte te bieden in een tijd van bezuinigingen. De aanpassing van de woonlasten voor 2018 zijn voor de eigenaren van woningen 1,7%, niet-woning 1,8%, terwijl dit voor huurders 1,2% is.
Bij het opstellen van de nota was de meicirculaire 2017 van het Rijk echter nog niet beschikbaar. Het kan zijn dat deze circulaire nog effect heeft op de Perspectiefnota. In dat geval worden de uitkomsten meegenomen bij de behandeling van de begroting in november.

Bestuurlijke behandeling
De Perspectiefnota wordt geagendeerd voor behandeling in de commissie Bestuur en Strategie op 8 mei, de commissie Ruimtelijke Zaken op 9 mei en de commissie Maatschappelijke Zaken op 10 mei. De algemene beschouwingen vinden plaats tijdens de raadsvergadering op 24 mei.

De raad behandelt de perspectiefnota aansluitend tijdens een extra raadsvergadering op 1 juni.
Zie voor de volledige Perspectiefnota www.bernheze.org/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.14226