Datum plaatsing: 13 september 2017

Extra aansluiting A59 Heesch-West weer op de agenda


Extra aansluiting A59 Heesch-West weer op de agenda


Heesch (Bernheze): Niet alleen de provincie, ook de gemeente Oss heeft een belangrijke horde weggenomen voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Heesch-West. Op korte termijn wordt begonnen met het ontwikkelen van 56 ha bedrijventerrein. Concrete toezeggingen van bedrijven die zich willen vestigen op Heesch-West zijn er nog niet, daarvoor is het wachten op de Milieu Effect Rapportage en vervolgens de bestemmingsplannen van de gemeenten Bernheze, Oss en Den Bosch. Eind volgend jaar kan dat afgerond zijn, daarna kan gestart worden met de verkoop van de grond. Ondertussen laait ook de discussie over de verkeersafwikkeling weer op. Een extra aansluiting op de A59 staat nadrukkelijk weer op de agenda.

door Petra van Heesch

Op 17 mei werden de plannen voor Heesch West aan diverse betrokkenen met veel enthousiasme gepresenteerd. Die energie is door de lokale vertegenwoordigers omgezet naar het zoeken naar samenwerking met de dorpsraden. De dorpsraden van Vinkel, Geffen en Nuland hebben een werkgroep in het leven geroepen om dit onderwerp aandacht te geven. Geprobeerd wordt deze groep nog uit te breiden met vertegenwoordigers uit Heesch. In september is er een vervolgoverleg. Daarbij zullen de gezamenlijke wensenlijstje op tafel leggen. Dat bestaat uit een extra afslag op de A59, wensen ten aanzien van onderliggende infrastructuur voor invulling van het terrein en de garantie dat categorie 4.2/5 niet overschreden wordt.
De Dorpsraden vinden een luisterend oor bij Wethouder Eric Logister van de gemeente ’s Hertogenbosch. Tijdens de een commissievergadering gaf hij aan dat ook hij vindt dat eerst de infrastructuur gerealiseerd dient te worden voordat bedrijven zich er vestigen. Hij sprak over het realiseren van twee goede ontsluitingen en een vrijliggend fietspad.
De wens van een eigen afslag kan volgens directeur Cees van de Kreeke van GR Heesch-West alvast de prullenbak ik. “Vooruitlopend op de bijeenkomst op 18 september, is er wederom bestuurlijk overleg geweest met Rijkswaterstaat over de mogelijkheid van een extra afslag bij de Lucht. Maar wederom heeft men de boot afgehouden, onder verwijzing naar reeds gemaakte afspraken. Dus dat behoort helaas echt niet meer tot de mogelijkheden.”

Extra afslag op A59
Drs. Karin Weustink, directeur Netwerkontwikkeling van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland geeft aan dat de eerste gesprekken die Rijkswaterstaat, met onder andere gemeenten Bernheze en Den Bosch, voerde al uit 2008 stammen namelijk al uit 2008. De stuurgroep Heesch-west sprak Rijkswaterstaat destijds aan op de regionale wens om een directe aansluiting op de A59 voor het bedrijventerrein te krijgen. Hierbij is na meerdere overleggen uiteindelijk geconcludeerd dat dit geen haalbare optie is.
Weustink “Omdat er twee alternatieven aansluitingen 51 en 52 (Nuland en Oss red) op de A59 aanwezig zijn waarmee het bedrijventerrein door een parallelstructuur prima kan worden ontsloten. Een extra aansluiting tussen de 2 bestaande aansluitingen leidt tot verminderde doorstroming en verkeersonveilige situaties op de A59 en nieuw te realiseren aansluiting en de extra kosten hiervoor kunnen beter benut kunnen worden voor het verbeteren van bestaande aansluitingen en parallelstructuur.
Later heeft Rijkswaterstaat ook actief meegedacht over het door de stuurgroep voorgestelde alternatief voor een directe aansluiting, namelijk een mogelijke ontsluiting via de verzorgingsplaats de Lucht. “In is in een gesprek met de wethouder van gemeente Bernheze gezamenlijk geconcludeerd dat dit geen reële optie is omdat een ontsluiting waarbij 3 verkeersstromen (van tankstation, verzorgingsplaats en bedrijventerrein) met elkaar worden vermengd leidt tot onwenselijk doorstroming- en verkeersveiligheidsgevolgen, we landelijk om die reden juist proberen de al bestaande aansluitingen via een verzorgingsplaats terug te dringen en , zoals al eerder gezegd, er een goed alternatief bestaat, namelijk bestaande aansluitingen en een parallelstructuur.”

Drie rotondes aanpassen
Het alternatie van bestaande aansluiting en een parallelstructuur bestaat uit het aanleggen van een nieuwe parralelweg richting Geffen. Die zou dan om de verzorgingsplaats de Lucht heen moeten. Ter hoogte van het viaduct Den Haon zou een nieuwe rotonde moeten worden aangelegd. Vrachtverkeer van en naar de A59 zou daar verder richting Nuland moeten. De huidige parallelweg, De Rekken) zou vervangen worden door een nieuwe dubbele rijbaan die geschikt is om grote hoeveelheden vrachtverkeer te verwerken. De rotonde op de Van Rijckevorselweg, de onderdoorgang richting Nuland en de rotonde bij Hotel van der Valk zouden ook allemaal moeten worden aangepast op zoveel vrachtverkeer. Daarmee is veel logistiek en ook geld gemoeid en betekenen nog steeds een grotere belasting van het onderliggende wegennet vooral ook voor Geffen, Nuland en Vinkel
De lokale belangenbehartigers geven de wens voor een extra afslag dan ook niet zomaar op. Omdat er verwezen wordt naar eerdere afspraken verwijzen ze ook naar eerdere argumenten die Rijkswaterstaat gebruikte om af te houden. De omstandigheden en eisen zijn echter in de afgelopen jaren danig veranderd. Een en ander wordt duidelijk in de MER die Rijkswaterstaat ook dient te volgen . De vraag is of de eerder gebruikte argumenten dan nu nog gelden.
“Ik hoor ook van mijn medewerkers dat in de huidige (vernieuwde) MER-studie die nu door de gemeente wordt uitgewerkt een ontwerp ten grondslag ligt waarbij wordt uitgegaan van een ontsluiting via de parallelstructuur tussen de aansluitingen Nuland en Oss op de A59. Dit is de huidige stand, zijn er nieuwe inzichten? Want wij hebben het beeld dat we inmiddels het maximale gedaan hebben en dat we het eens zijn hierover.” aldus Karin Weustink

Cereslaan
“In het licht van dit besluit hebben Rijkswaterstaat, de SG Heesch-west en gemeenten Bernheze en Oss in 2013 ook geïnvesteerd in de realisatie van de VRI’s op het kruispunt Cereslaan” licht de directeur Netwerkontwikkeling van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland nog toe. “Dit zodat deze aansluiting het verwachte extra verkeer als gevolg van ontwikkeling van het bedrijventerrein aan kan. Er is hierbij dus uitgegaan van parallelstructuur en de huidige twee aansluitingen.”
Volgens lokale Heesche ondernemers is de Cereslaan echter totaal niet geschikt om die extra verkeersstroom af te handelen. “Het is nu al een puinhoop. Het verkeer op de Cereslaan, met name in de richting Oss slibt dicht. Het verkeer uit Geffen en Vinkel en het hele achterland richting Nijmegen wordt nu al via de Cereslaan afgewikkeld. Heesch-West erbij kan deze wegenstructuur totaal niet aan. Ook niet met de huidige verkeerslichten. Het slibt dan dicht tot ver voorbije de rotonde in de Bosschebaan. Dat gaat dan onherroepelijk weer lijden tot sluipverkeer bijvoorbeeld in de richting van de Vinkelsestraat, Wijststraat en door het centrum van Heesch.”
Mocht een eigen afslag Heesch-West of bij Geffen niet mogelijk zijn dan zien zij nog wel een alternatief. “Te denken valt aan een nieuwe aansluiting tussen de Lucht en de afslag Heesch. De aansluiting bij de Cereslaan zou dan kunnen vervallen, waardoor de Cereslaan weer voldoenden ruimte biedt voor het lokale verkeer tussen Oss en Heesch. Omdat er dan geen extra afslag komt zijn de argumenten van Rijkswaterstaat ook niet meer steekhoudend.”

Zonnepark met 21.000 panelen
10ha zal ingericht worden om ruimte te bieden aan liefst 21.000 zonnepanelen. De gemeente Bernheze is druk bezig met de voorbereidingen voor dit zonnepark dat moet komen tussen de Zoggelsestraat en Achterste Groes in Heesch. De zonnepanelen kunnen zo’n 1800 huishoudens van stroom voorzien. Aan de noordkant van het zonnepark komt een bomenrij die de bedrijven die op Heesch-West moeten komen een groen afscherming rond de zonnepanelen zal bieden. Het is de bedoeling dat inwoners van Bernheze en Oss zonnepanelen kunnen kopen in de zonneweide op Heesch-West. Op z’n vroegst eind 2018 worden de zonnepanelen geplaatst.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.28284