Datum plaatsing: 23 oktober 2018

Provincie maakt blokkade mestfabriek Oss ongedaan


Provincie maakt blokkade mestfabriek Oss ongedaan


Regio (Oss): Het provinciebestuur heeft de aanpassingen van de gemeente Oss aan het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Elzenburg-De Geer ongedaan gemaakt. Daarmee vervalt het verbod op mestbewerking op dit bedrijventerrein.

Voor het provinciaal mestbeleid is er meer ruimte nodig voor mestbewerking op geschikte locaties. Geschikte locaties zijn - volgens de provincie - veehouderijbedrijven die hun eigen ter plaatse geproduceerde mest bewerken en bedrijventerreinen met de juiste milieucategorie voor grootschalige mestbewerking. Het bedrijventerrein Elzenburg-De Geer is wat betreft de milieucategorie en de ontsluiting voor weg- en watertransport geschikt voor mestbewerking. De gemeente wilde de komst van een mestbewerkingsinstallatie verhinderen en paste daarom het bestemmingplan van het bedrijventerrein aan. De provincie heeft de wijziging van het bestemmingsplan nu teruggedraaid via een zogenaamde reactieve aanwijzing.

De reactieve aanwijzing staat wat de provincie betreft los van de vergunningsaanvraag van OOC BV voor een mestverwerkingsinstallatie op het bedrijventerrein. Ook zonder die aanvraag zou het provinciebestuur de provinciale belangen van het mestbeleid geborgd hebben met een reactieve aanwijzing.

De beoordeling van de vergunningsaanvraag van OOC BV start wanneer de initiatiefnemer een aanvraag heeft ingediend die aan alle vereisten voldoet. Dat is nog niet het geval.

Belanghebbenden kunnen desgewenst beroep instellen tegen de reactieve aanwijzing en een verzoek indienen bij de Raad van State voor een voorlopige voorziening. Een voorlopige voorziening heeft een tijdelijk schorsende werking op de reactieve aanwijzing.

Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.10750