Datum plaatsing: 17 maart 2020

Samen werken aan een schone en gezonde regio


Samen werken aan een schone en gezonde regio


Regio ('s Hertogenbosch): Het Rijk vraagt de regio’s om uiterlijk 1 juni 2020 een concept bod in het kader van de RES in te dienen. Hier hebben we de afgelopen periode als regio aan gewerkt. In het concept bod is opgenomen hoeveel schone energie we als regio gaan opwekken om daarmee aan onze toekomstige elektriciteits- en warmtevraag te kunnen voldoen. Het is een regionale opgave, waarbij wij kiezen voor een lokale resultaatverplichting per gemeente. Noordoost-Brabant draagt 4,3% bij (1,5 TWh) aan de doelstelling uit het Klimaatakkoord.

De Regionale Energiestrategie (RES)
Vanuit het Nationaal Klimaatakkoord heeft het Rijk aan 30 regio’s in Nederland gevraagd een bod te doen hoe en waar ze energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Regio’s stellen hiervoor een Regionale Energiestrategie (RES) op. De RES geeft antwoord op de vraag van het Rijk aan de regio: hoe gaat de regio vormgeven aan de opdracht van 49% CO2 reductie uit de landelijke doelstellingen.

Wethouder Mike van der Geld: “Gemeente ’s-Hertogenbosch werkt mee aan de Regionale Energiestrategie (RES) voor Noord-Oost Brabant. In de Regionale Energiestrategie geven 18 gemeenten in de regio aan waar zij kansen zien liggen voor windmolenparken en zonneparken en hoe de warmtevoorziening verduurzaamd kan worden. Het is belangrijk om als regio actie te ondernemen om klimaatverandering tegen te gaan. Hiervoor is zorgvuldige afstemmen nodig. Milieu-effecten en klimaatverandering trekken zich immers niets aan van gemeentegrenzen.”

Besparen en opwekken van duurzame energie[/]
Het leven op aarde verandert. We zijn met meer mensen, wonen op meer plekken, er is minder regenwoud, meer stikstof en de oceanen worden steeds zuurder. De temperatuur op aarde blijft stijgen. Met de RES werken we in Noordoost-Brabant samen aan een schone en gezonde regio waarin het prettig leven, wonen en werken is. Met nieuwe economische en sociale kansen.

De RES is een instrument om te komen tot keuzes voor de besparing van energie, de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de benodigde energie-infrastructuur. De RES heeft een horizon van 2030 met een lange termijn doorkijk naar 2050.

[b]Besluitvorming en vervolg

Vanaf maart wordt de concept-RES behandeld in de dagelijks besturen en gemeenteraden binnen de regio. Daarna gaan we met elkaar het concept verder uitwerken tot een definitief bod, de RES 1.0. Deze moet op 1 maart 2021 bij het Rijk ingeleverd zijn. Elke twee jaar wordt de RES gemonitord en geactualiseerd. Hierdoor blijven we gezamenlijk reageren op veranderingen en technologische ontwikkelingen.

Wat is de relatie tussen het ontwerp visie energielandschap en de RES?
Voor het grondgebied van de gemeente 's-Hertogenbosch is de ontwerp-visie energielandschap ingebracht in de Regionale Energiestrategie. De gemeente 's-Hertogenbosch zal in de visie energielandschap aangeven waar binnen de gemeente 's Hertogenbosch de kansen liggen voor de opwekking van duurzame energie.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

overheid nieuws


11 april
11 april
13 april
14 april
15 april
17 april
17 april
18 april
22 april
25 april
26 april
28 april
03 mei
04 mei
05 mei
07 mei
08 mei
08 mei
09 mei
15 mei
17 mei
17 mei
25 mei
26 mei
29 mei
30 mei
31 mei
01 juni
06 juni
07 juni
09 juni
14 juni
14 juni
19 juni
28 augustus
18 september
16 oktober
20 november
13 december
18 december

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.14641