Datum plaatsing: 10 juni 2020

Huishoudboekje 's-Hertogenbosch onder druk


Huishoudboekje 's-Hertogenbosch onder druk


's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): Het coronavirus heeft Nederland hard geraakt. In het bijzonder Noord-Brabant en ook in ’s-Hertogenbosch merken we dat. De afgelopen tijd ging onze aandacht vooral uit naar de bestrijding van de acute gevolgen van de crisis. We namen veel maatregelen. En waar het nodig is en waar het kan, blijven we ons inspannen om de crisis zo goed mogelijk op te vangen. We kiezen daarbij altijd voor een degelijke aanpak waarbij kwaliteit voorop staat.

Perspectief
“De Bossche samenleving verwacht van ons ook dat we verder kijken”, licht het college van burgemeester en wethouders toe. “We moeten oog blijven houden voor wat nodig is in de toekomst. We voelen en zien die noodzaak. We beperken ons dan ook niet tot het hier en nu en werken aan een perspectief voor langere tijd. En ondanks deze lastige tijd kunnen we met een begroting van € 750 miljoen de ambities uit het bestuursakkoord zeker blijven uitvoeren. Maar we realiseren ons ook dat de financiële gevolgen van deze crisis voor onze gemeente heel groot zijn.”

Huishoudboekje onder druk
We wisten al vóór de uitbraak van het coronavirus dat we financieel zware jaren tegemoet gaan. Dat is er door de coronacrisis niet makkelijker op geworden. We weten namelijk nog niet precies hoe groot de gevolgen zijn voor de begroting van onze gemeente. Met deze Voorjaarsnota geven we alvast een eerste indicatie.

Goede ideeën en keuzes maken
Het lukt ons niet om uit deze crisis te komen als we onbegrensd extra geld uitgeven. Om de inkomsten en uitgaven op de begroting in balans te houden, moeten we het dan ook hebben van goede ideeën en scherpe keuzes maken. Op dit moment komen we tot het volgende vooruitzicht:

De financiële gevolgen van de coronacrisis zijn nu nog niet precies te overzien. Van een aantal gevolgen hebben we al een beeld. Dat laat enkel al voor 2020 een voorlopig negatief effect zien tussen € 15 en € 25 miljoen. Daar moeten we mogelijk nog andere gevolgen bij optellen;
Los van de coronacrisis hebben we te maken tegenvallende inkomsten en onvoorziene kosten. Hierdoor verslechtert het financiële beeld voor de komende jaren met € 3 á 4 miljoen per jaar;
Het hele pakket van bezuinigingsplannen bedraagt ruim € 5,6 miljoen structureel en € 6,6 miljoen incidenteel;
De ontwikkeling van het zogeheten Sociaal en Zorgfonds dreigt binnen een paar jaar erg negatief uit te pakken;
De algemene reserve (nu € 25,3 miljoen) wordt lager. Daarmee komt de bufferfunctie van deze reserve in de knel;
Het Rijk heeft een eerste toezegging gedaan om gemeenten te compenseren. Maar we weten nu nog niet of nauwelijks met welk bedrag het Rijk onze gemeente gaat steunen.

Volgende stap is begroting
Het college gaat een sluitende (meerjaren-) begroting maken voor 2021. Op basis van het financiële beeld gaan we ervan uit dat er geen ruimte is voor nieuw beleid. Daarnaast is het college van plan de voorgestelde ombuigingen volledig mee te nemen in de begroting. Deze verschijnt in het najaar en gaat uit van de actuele informatie op dat moment. De gemeenteraad behandelt de voorjaarsnota in haar vergadering van 7 juli aanstaande.

Hier leest u de voorjaarsnotaUw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2021 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.14474