Datum plaatsing: 07 december 2020

Natuurlijke bermen met bloemen, gras en kruiden in opmars


Natuurlijke bermen met bloemen, gras en kruiden in opmars


Geffen (Regionaal): Bermen benutten om de biodiversiteit te vergroten, is een ontwikkeling die door veel gemeentes en andere beheerders van bermen wordt gesteund. Van eentonige grasstroken worden steeds meer bermen omgevormd tot een plek waar groen weer ongestoord kan groeien. Mooi om te zien en van te genieten, én van vitaal belang voor insecten, vlinders, vogels, egels en andere kleine dieren.

Bij de inrichting en het beheer van openbaar groen ligt veel nadruk op het verhogen van de biodiversiteit. Wegbermen zijn daarin gemakkelijk mee te nemen. Met het inzaaien van bermen met inheemse kruiden-, en bloemenmengsels wordt een belangrijke bijdrage geleverd.

Bij het omvormen van grasbermen naar bloembermen is het belangrijk om uit te gaan van zaaigoed van inheemse soorten. Voor de rest vergt het vooral een organisatorische aanpassing in de zin van het ecologisch beheren. “Het is een kwestie van meedenken met de natuur”, zegt ir. Joop Spijker, onderzoeker Vegetatie, Bos- en Landschapsecologie bij Wageningen University & Research (WUR). Gelukkig zijn gemeenten geďnteresseerd in natuurlijk beheer. Temeer omdat het óók financieel haalbaar is: bloemrijk gras is goedkoper dan een strak gemaaid gazon.

De brochure ‘Kosten en baten bijvriendelijk beheer’, een uitgave van Groene Cirkel Bijenlandschap, is bedoeld om ambtenaren en bestuurders te inspireren in hun gemeente aan de slag te gaan met natuurvriendelijk beheer.

ENTHOUSIASME OPROEPEN
“In een strak gemaaid gazon is voor insecten, bijen en vogels veel minder te halen, dan in een bloemrijk grasland”, zegt Spijker.

Gemeenten, waterschappen en openbare groenvoorzieners weten dat met natuurvriendelijk bermbeheer de biodiversiteit jaarlijks toeneemt. Ecologisch beheer komt vooral tot uiting in het maaibeheer. Bermen worden minder vaak en gefaseerd gemaaid. Door het maaisel af te voeren, verschraalt de bodem en wordt verruiging voorkomen. Veel inheemse bloeiende planten gedijen beter op voedselarme grond. Ecologisch beheer is ook variëren in maaihoogte en niet alles in één keer maaien. Het ongemaaide gedeelte biedt dekking, voedsel en voortplantingshabitat voor de soorten insecten en kleine organismen die er leven.

“Het is belangrijk dat mensen weten dat het extensievere maaibeleid een doel dient. Je moet ze op de hoogte stellen dat natuurvriendelijk beheer een functie heeft. Dat vlinders, insecten, koolmeesjes of mussen voor hun voedsel het meeste baat hebben bij natuur. Dat de zwarte beekjuffer, die ineens rondfladdert, er is doordat het natuurlijke beheer van de oevers en bermen langs water lopen. Het enthousiasme van mensen moet je aanwakkeren. Dat is de reden dat veel gemeenten omwonenden betrekken bij hun plannen. Een bloemrijke berm bijvoorbeeld, is in het voorjaar en de zomer een lust voor het oog. Daarna is het in de herfst veel minder bloemrijk, maar wél van groot nut, en dat moet wél duidelijk zijn. Anders gaan mensen zich storen aan de slordige, dorre beplanting”, benadrukt Spijker.

NATUURLIJKE BESTRIJDERS
Hoezeer biodiversiteit van stadsbermen van uitzonderlijke waarde is, blijkt in de strijd tegen de eikenprocessierups. ‘Kleurrijke berm als wapen tegen plagen en biodiversiteitsverlies’, kopte De Volkskrant vorig jaar in een artikel. Hierin de verwijzing naar de prominente rol van koolmeesjes in de beheersing van eikenprocessierupsen. Ook kleinere dieren, zoals sluipvliegen en sluipwespen kunnen de overlast van eikenprocessierupsen verminderen.

Ook in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, worden bermen expliciet genoemd om de biodiversiteit een duwtje in de rug te geven. De Vlinderstichting bedacht daarop het bermenkeurmerk Kleurkeur. Met een index worden bermen beoordeeld op het aantal soorten planten en insecten. Dat moet groenaannemers uitdagen om met het maaibeheer een hogere score te behalen.

Spijker benadrukt meermalen dat het belangrijk is om jaarrond voedsel te organiseren voor bijen en insecten. “Een gevarieerde begroeiiing van struikbeplanting, bomen, gras- en kruidenmengsels, bollen en bloemen is het beste.”


Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2021 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.31584