Datum plaatsing: 31 december 2020

De thuiszorg: ‘zorg op maat’


De thuiszorg: ‘zorg op maat’


Nuland ('s Hertogenbosch): De feestelijke decembermaand was jaarlijks al een soort van puzzel-stukje voor de planning van de Thuiszorg. Dit jaar zorgt de corona problematiek voor nog meer puzzelwerk. Al met al is het voor de plan-ners een complete opgave. “En toch, ondanks al die trubbels en hob-bels, zijn we er helemaal klaar voor”, zegt Vera van Zantvoort (22) uit Geffen, wijkverpleegkundige van Sint Jozefoord. Samen met Vera en de Nulandse Lincy Langens (21) verpleegkundige in de wijk, nemen we een kijkje in het zorgcircuit wat een dagelijks terugkerend ritueel is. “De zorg gaat altijd door, dag en nacht. Feestdag of geen feest-dag”, aldus Vera en Lincy.

door Jan van Ravenstein

Het is een heerlijkheid om de dames te horen praten over hun vak. Met een enthousiasme en een bevlogenheid, die bijna geen grenzen kent, praten ze met het grootste gemak over hun zorgzame werk en hun cliën-ten die in alles voorop staan.
Sint Jozefoord in Nuland is in 2015 gestart met de Thuiszorg. “Twee collega’s (wijkverpleegkundigen) van ons, Miranda Janssen en Mariken van den Broek, waren toentertijd de pioniers in deze. Ze begonnen met 2 cliënten”, zegt Vera van Zantvoort. Het zorgteam van Sint Jozefoord telt op dit moment 25 gediplomeerde medewerkers die zich met hun hele ziel en zaligheid inzetten voor ‘zorg op maat’ voor pakweg tachtig tot honderd cliënten. De twintig medewerkers zijn opgedeeld in drie teams: team Rosmalen/Maliskamp, team Nuland en team Geffen/Vinkel.

Kleinschalig
Het vertrouwen, de gemoedelijkheid en het cliëntcontact lopen als een soort van eenheid door de organisatie. Vera: Vooral het kleinschali-ge, de korte lijntjes en het persoonlijk contact zijn zowel voor de leiding als de collega’s van de ‘werkvloer’ heel erg belangrijk. Steeds dezelfde gezichten terugzien. Zeker naar de cliënten toe geeft dat een vertrouwd en vooral rustgevend gevoel. Dat zelfde gevoel vin-den wij, als werknemers, terug in het maandelijkse overleg maar ook wanneer er ondersteuning nodig is in welke vorm dan ook”. Dat Sint Jozefoord een goede werkgever is bewijst natuurlijk het feit dat het ‘huis’ al voor de zesde keer is uitgeroepen tot Beste Werkgever. Maar ook het feit dat het verloop onder de werknemers bijzonder klein is geeft aan dat het, voor wie dan ook, goed toeven is bij Sint Jo-zefoord.

Zorg en hulp
“Elke ochtend gaan per team twee collega’s op pad. Vaak alleen en heel soms aangevuld met een stagiaire. De hulp is heel erg uiteenlo-pend en kan variëren van hulp bij het smeren van een boterhammetje tot een complete was- douchebeurt in de ochtend. Onder de noemer ‘persoonlijk verzorging’ vallen een aantal handelingen die te maken hebben met het verzorgen van de cliënt wanneer deze het zelf niet meer, of bijna niet meer, kan. Wassen, douchen, scheren, gebitsreini-ging en/of aankleden. Daarnaast behoort onder andere het aantrekken van steunkousen, verzorgen en toedienen van medicatie of een helpend handje bieden ook tot de werkzaamheden”, aldus Lincy. Alle medewer-kers zijn gediplomeerd, ze mogen naast de persoonlijke verzorging ook medicatie verstrekken en verpleegkundige handelingen doen. Een gezel-lig praatje maken gaat vaak tussen de bedrijven door. “Je krijgt au-tomatisch een band met de cliënt en je doet, wanneer de tijd het toe-laat, vaak een extra stapje wanneer dat nodig is. Vaak horen ze dan: “Ohh wa lief degge da doet en wa gezellig dagge der bent. Witte wa, vat efkes een bekske koffie.. medje”, zeggen de dames ze met een schaterlach

Wijkverpleging aanvragen
“Wanneer hulp is gewenst dan volgt er een gesprek om te bezien welk soort van verzorging of hulp nodig is. Wat u nog zelf kunt, blijft u zelf doen. Waar u hulp nodig heeft, organiseren én bieden wij onder-steuning. Dat is het motto van onze wijkverpleegkundigen. De wijkver-pleegkundige informeert naar uw zorgvragen, kijkt welke indicatie hierbij past en hoe de zorg kan worden aangepast op uw wensen en be-hoeften. Hierover worden afspraken gemaakt die worden vastgelegd in uw eigen zorgplan en zorgdossier. Ons team is zeven dagen per week bereikbaar. Onze medewerker komt de afgesproken zorg bij u thuis ver-lenen, in samenwerking met uw mantelzorgers.
Voor dit alles is geen verwijzing van een huisarts of medisch specia-list nodig. De thuiszorg valt onder de Zorgverzekeringswet en wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U hebt dan te maken met een wijkver-pleegkundige van een thuiszorginstelling”, aldus Vera.

Feestmaand
Natuurlijk. De decembermaand is de feestmaand bij uitstek. En wie wil er niet vrij zijn tijdens de feestdagen. Bijna, als in koor, zeggen ze tegelijkertijd: “Weet je, de plicht roept in ons vak. En in alle eerlijkheid kunnen we zeggen dat werken met feestdagen ook best iets leuks heeft. Iedereen is blij en vrolijk en vaak in feeststemming, zeker in de decembermaand”. Nu met corona perikelen moet ook de Thuiszorg vooruit denken. Sint Jozefoord heeft een reservedienst in het leven geroepen. “Een achterwacht” noemt Lincy het. Puur voor ca-lamiteiten en onvoorziene zaken. En voor het overige loopt het tot op heden als een ’zonnetje’. Professie van de bovenste plank. Nogmaals. De ‘meiden’ stralen het ook uit, je kan in alles de liefde voor hun vak proeven, prachtig.

Foto: Vera en Lincy tijdens een werkoverleg
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2021 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.30116