Datum plaatsing: 19 mei 2021

Voorlopig ontwerp Meanderende Maas akkoord


Voorlopig ontwerp Meanderende Maas akkoord


Ravenstein (Lith): Het voorlopig ontwerp voor de maatregelen in projectgebied Meanderende Maas is gereed. De bestuurders van de tien betrokken organisaties stemmen in met dit ontwerp. De maatregelen voor de dijkversterking, in combinatie met
rivierverruiming, zorgen ervoor dat 270.000 bewoners, bedrijven en de infrastructuur tot aan Oss en Den Bosch vanaf 2025 beschermd zijn tegen hoogwater.

Project Meanderende Maas, Ravenstein – Lith, valt onder zowel het nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) als het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT),
Kader Richtlijn Water, de Programmatische Aanpak Grote Wateren en het Deltaprogramma Maas. In het
Hoogwaterbeschermingsprogramma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.300 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.

Gereed
Het voorlopig ontwerp voor de maatregelen in projectgebied Meanderende Maas is gereed. De bestuurders van de tien betrokken organisaties stemmen in met dit ontwerp. De maatregelen voor de dijkversterking, in combinatie met
rivierverruiming, zorgen ervoor dat 270.000 bewoners, bedrijven en de infrastructuur tot aan Oss en Den Bosch vanaf 2025 beschermd zijn tegen hoogwater. Ook wordt het gebied mooier en economisch sterker. Projectorganisatie Meanderende Maas gaat samen met de aannemer het voorlopig ontwerp uitwerken tot het definitief ontwerp.

Rijk en regio investeren ruim 235 miljoen euro in de veiligheid en kwaliteit van het circa 2650 hectare projectgebied Meanderende Maas. Op 17 en 20 mei vinden digitale informatiebijeenkomsten plaats om de maatregelen toe
te lichten. De maatregelen zijn vooraf te bekijken in de interactieve kaart op www.meanderendemaas.nl

Van voorkeursalternatief tot voorlopig ontwerp
Project Meanderende Maas bevindt zich in de fase van de planuitwerking. Maatregelen uit het voorkeursalternatief van december 2019 zijn verder uitgewerkt. Er heeft afstemming plaatsgevonden met: partnerorganisaties, direct
belanghebbenden (individueel en in gebiedssessies), leden werkplaats en klankbord. Het voorlopig ontwerp voor de dijk is tijdens digitale (dijk)tafels besproken met bewoners en met eigenaren van gronden aan de dijk. De projectorganisatie en de aannemer betrekken aandachtspunten die zijn ingebracht in de vervolguitwerkingen. We blijven daarom in gesprek met direct betrokkenen, zoals in Ravenstein en Appeltern. Er zijn twee wijzigingen ten opzichte van het voorkeursalternatief. De maatregel bij Appeltern en de uitbreiding van het projectgebied met de kernen van Ossekamp en De Waarden.

Lelyzone Megen
Bij het uitwerken van de maatregelen uit het voorkeursalternatief is goed gekeken naar: de effecten op de
rivier, de beste inpassing van de maatregelen in de omgeving en de kosten. Door het extra water dat vanwege de doorsteek bij Appeltern bij de veerstoep in Maasbommel de Maas instroomt, ontstaat er een aanzienlijke dwarsstroming op de rivier. Dat is onacceptabel voor de scheepvaart. Uit nadere berekeningen blijkt ook dat de doorsteek zelf maar beperkt bijdraagt aan de waterstandsdaling. En dat de aanleg van de brug voor de Nood
Zuid (N329) duurder uitvalt. Met een verlaging van het maaiveld in de Lelyzone bij Megen bereiken we een gelijke
waterstandsdaling bereiken, tegen veel lagere kosten. De maatregel is daarmee vervallen. In het voorlopig ontwerp verlagen we bij Appeltern wel het maaiveld naar + 5.40 meter NAP. Ook maken we een struinpad bij de ingang.

De initiatiefnemer van SF Beton werkt aan een plan voor de herontwikkeling van het terrein bij de betoncentrale aan de dijk bij Appeltern. In dit plan is op de plaats van de beoogde maaiveldverlaging een instroomopening voorzien naar de bestaande plas bij de betoncentrale. De keuze kan worden gemaakt om de drempel te laten vervallen
ten gunste van de opening, ruim voordat de projectbesluiten en vergunningen in procedure gaan. Op dat moment moet zeker zijn dat het plan van initiatiefnemer SF Beton vergunbaar en haalbaar is. Meanderende Maas en initiatiefnemer SF Beton zijn hierover met elkaar in overleg. Daarnaast onderzoekt SF Beton, met de gemeente West Maas en Waal, maatregelen om blauwalg in de Gouden Ham aan te pakken.

Planning
Volgens planning zijn half 2022 het definitief ontwerp, alle ontwerpbesluiten, vergunningen en de milieueffectrapportage gereed voor de terinzagelegging. En bestaat de mogelijkheid
tot het indienen van zienswijzen. Op basis daarvan kan in het najaar van 2022 de definitieve besluitvorming plaatsvinden. Medio 2023 start naar verwachting de uitvoering. Eind 2025 is de dijk versterkt en voldoet dan aan de nieuwe veiligheidsnormen. De afronding van alle werkzaamheden is voorzien in 2028.

Kans voor nieuwe natuur, recreatie en economie
Met de maatregelen uit het voorlopig ontwerp realiseert Meanderende Maas een 26 km veilige dijk, een dijk die goed
past in het karakteristieke Maaslandschap van Ravenstein tot de sluis bij Lith. Met behoud van de bebouwing en
karakteristieke bomen op de dijk bij de dorpen. De Gelderse dijk is veilig. De Maas krijgt meer ruimte, zowel aan Gelderse als Brabantse zijde. Daarmee verlagen we de waterstand bij hoogwater. De rivierverruiming maakt het mogelijk ruim 600 ha natuur toe te voegen aan een groot aaneengesloten natuurgebied. Dat wordt
een riviernatuurpark langs de Maas met rivier- en moeraslandschap. Goed voor de kwaliteit van het water, flora
en fauna. Maar ook goed voor de aantrekkelijkheid van het landschap, voor recreatie en toerisme en voor de economische ontwikkeling en de woon- en leefomgeving. Tegelijk met de werkzaamheden voor de rivierverruiming wordt de in- en uitvaart van de haven van Oss verbeterd. Grote schepen kunnen zo makkelijker deze
haven bereiken. Goed voor de veiligheid op het water en voor de economie.

Digitale bijeenkomsten over voorlopig ontwerp
Afgelopen jaar is naar alle maatregelen uit het voorkeursalternatief, het plan op hoofdlijnen, verder onderzoek
gedaan, ontworpen en gerekend. Het resultaat is het voorlopig ontwerp voor de dijkversterking, rivierverruiming en
gebiedsontwikkeling. De bestuurders van de tien betrokken organisaties hebben onlangs met het voorlopig ontwerp ingestemd.

Tijdens de digitale informatiebijeenkomst op donderdagavond 20 mei van 19:30 tot 21:00 geven wij per
deelgebied een toelichting op de samenhangende maatregelen uit het voorlopig ontwerp. Ook vertellen wij over het vervolg, waarin wij samen met de aannemer het voorlopig ontwerp verder gaan uitwerken tot definitief ontwerp. Na elk onderwerp is er gelegenheid om vragen te stellen.

Wij vinden het fijn als u zich vooraf opgeeft i.v.m. de organisatie van de digitale bijeenkomst. Dat kan via de
website meanderendemaas.nl U ontvangt vervolgens van ons een aantal dagen voorafgaand aan de bijeenkomst informatie hoe u kunt deelnemen. Mocht het u niet lukken uzelf vooraf aan te melden, dan kunt u op de dag van de bijeenkomst op meanderendemaas.nl op de link naar de bijeenkomst klikken. Een kwartier voor aanvang is het welkomstscherm te zien, zodat u weet in de goede bijeenkomst aanwezig te zijn.
Vanwege het coronavirus zijn wij genoodzaakt alle bijeenkomsten digitaal te organiseren. Mocht digitaal voor
u lastig zijn, neem dan contact op met mrozemeijer@aaenmaas.nl.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2021 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.26714