Datum plaatsing: 21 mei 2021 - Laatst gewijzigd: 27-05-2021 15:48:40

Dorpsraad Berghem, met elkaar, voor elkaar.


Dorpsraad Berghem, met elkaar, voor elkaar.


Berghem (Oss): Dorpsraad Berghem is onderdeel van de binnengemeentelijke democratie. Een bestuursvorm van de gemeente Oss waarmee burgers gelegenheid krijgen zelf en met elkaar invulling te geven en zorg te vragen voor eigen ruimtelijke en sociale omgeving. Dus burgerparticipatie, beleid om burgers zoveel mogelijk te betrekken bij besluitvormingsprocessen van het gemeente-bestuur.

Doel van van de dorpsraad is het bewaken, in stand houden en zonodig verbeteren van de kwaliteit van het woon- en leefklimaat in de het dorp. Taak Dorpsraad. De dorpsraad houdt zich, gevraagd en ongevraagd, bezig met zaken die het eigen territoriale gebied aangaan. De dorpsraad wordt betrokken bij de eerste planvorming van zaken als leefbaarheid, veiligheid, sociaal cultureel welzijn, beheer en inrichting van de openbare ruimte. Ook heeft de dorpsraad een signalerende en adviserende en verwijzende rol tussen het College en de inwoners van het dorp.

Terugblik.
De Dorpsraad is sinds augustus 2020 weer voltallig bemenst. Graag willen we een terugblik geven waar we als leden van de Dorpsraad sindsdien zoal mee bezig geweest zijn.

Visvijver.
De visvijver, een prachtige visstek, de door bomen omringde vijver met een paar houten vissteigertjes,
aan de Waatselaarstraat. Echter er dreigde een kleine ramp. Door te weinig zuurstof dreigden alle vissen in de vijver te verstikken. Door gezamenlijk optreden van zowel de gemeente, als de visvereniging, het waterschap en de
dorpsraad is deze ramp voorkomen en de visvijver voor Berghem gespaard gebleven. Goede afspraken en een
opgesteld onderhoudsplan moeten nu voorkomen dat de vissen in de vijver opnieuw in gevaar komen. De realisatie van het Kunstwerk “Zicht op Berghem” aan de Spaanderstraatse akkers is in het laatste stadium. Alleen het financiële plaatje wacht op een laatste impuls. Daar spelen Dorpsraad, gemeente, ondernemers en particulieren een grote rol bij. De dorpsraad heeft aangegeven in adviserende zin behulpzaam te willen zijn.

Het woning complex op Meester Gielenplein gaat in 2022 definitief gerealiseerd worden. Daarnaast is op dit moment een werkgroep (feedbackgroep) bestaande uit Dorpsraad, gemeente, omwonenden en verenigingen bezig met de inrichting van het evenementen terrein.

Meester Gielenplein.
De actie behoud van de naam ”Meester Gielenplein” in plaats van “Bergse Veld” hebben zo’n 300 mails opgeleverd. Dit was voor de dorpsraad een plezierige ondersteuning bij het geven van het advies aan de gemeente.

Wadi’s in Piekenhoef.
Het probleem van continuering onderhoud aan de Wai’s is in goed overleg met omwonenden en gemeente tot goede afspraken gekomen. Het plan bestaat uit het faciliteren van de gemeente en eigen werkzaamheid van bewoners. Eerste gesprekken over de uitvoering worden eind mei /begin juni georganiseerd.

Kerkstraat.
Het probleem met de losse klinkers in de Kerkstraat is aanbesteed en de uitvoering zal in juli starten. Overlast bij Basisscholen “De Fonkeling” en het “Molenveld” hebben continue de volle aandacht van alle betrokken partijen zoals gemeente, scholen, jeugdwerk, politie en dorpsraad.

Centrumplan. De realisatie van Centrumplan komt stap voor stap dichterbij. De Dorpsraad verwacht dit jaar informatie te kunnen geven over de eventuele einddatum. Communicatie beleid. De website van de Dorpsraad is volledig vernieuwd. Daar vermelden we het reilen en zeilen van de Dorpsraad op. Ook besteden we aandacht aan nieuws dat zich afspeelt binnen de grenzen van Berghem. Tevens wordt informatie gegeven over gemeentelijk
plannen en onderhanden werk in Berghem.

Bereikbaarheid.
De dorpsraad is bereikbaar via E-mail en zichtbaar op Facebook en Instagram. Iedereen kan ons zo vinden en contact zoeken over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Leden van de Dorpsraad zorgen dat de site bij de tijd blijft.

Speelboom.
Het realiseren van de speelboom bij het ganzenven in Herperduin. Deze is in de plaats gekomen van de uitkijktoren die geheel vernield is.
 
Meent u vragen te hebben over de leefomgeving in Berghem of over een van de onderwerpen hierboven uiteengezet,
neem dan gerust contact op met leden van de Dorpsraad. De Dorpsraad is bereikbaar per mail:
dorpsraad@berghem.nl

Telefonische gegevens zijn te vinden op de website van de Dorpsraad: www.dorpsraadberghem.nlUw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.15419