Datum plaatsing: 04 juni 2021

Nieuws van Dorpsraad Berghem


Nieuws van Dorpsraad Berghem


Berghem (Oss): Dorpsraad Berghem is onderdeel van de binnengemeentelijke democratie. Een bestuursvorm van de gemeente Oss waarmee burgers gelegenheid krijgen zelf en met elkaar invulling te geven en zorg te vragen voor eigen
ruimtelijke en sociale omgeving. Dus burgerparticipatie, beleid om burgers zoveel mogelijk te betrekken bij besluitvormingsprocessen van het gemeente-bestuur. Doel van van de dorpsraad is het bewaken, in stand houden en zonodig verbeteren van de kwaliteit van het woon- en leefklimaat in de het dorp. Taak Dorpsraad. De dorpsraad houdt zich, gevraagd en ongevraagd, bezig met zaken die het eigen territoriale gebied aangaan. De dorpsraad wordt betrokken bij de eerste planvorming van zaken als leefbaarheid, veiligheid, sociaal cultureel welzijn, beheer en inrichting van de openbare ruimte. Ook heeft de dorpsraad een signalerende en adviserende en verwijzende rol
tussen het College en de inwoners van het dorp.

Omgevingsvisie Omgevingsvisie is een thema dat in de komende tijd hoog op de agenda van de gemeente Oss staat en daarmee ook van de Dorpsraad Berghem. Het zijn de voorbereidingen op de Omgevingswet die in de loop van 2022 ingaat. Het gaat om een omgevingsvisie voor de komende 10 tot 20 jaar. Volgens de Omgevingswet dient iedere gemeente voor zijn eigen grondgebied een omgevingsvisie te maken. Daarin dienen plannen te staan voor de toekomst van de leefomgeving. Bijvoorbeeld zaken als duurzaamheid, vergrijzing, klimaatverandering, andere vormen van vervoer en ruimte voor woningen en bedrijven. Door de nieuwe Omgevingswet wordt er van de gemeente Oss verwacht om samen met inwoners te bepalen welke ontwikkelingen gewenst zijn of juist niet. De gemeente Oss heeft de omgevingsvisie opgedeeld in drie delen te weten: Gebiedsvisie Buitengebied, Gebiedsvisie Stedelijk Gebied en Gebiedsvisie Stadjes en Kernen. Uiteindelijk worden deze drie omgevingsvisies samengevoegd tot één document, de “omgevingsvisie” geheten.

Gebiedsvisie Stedelijk Gebied Door de gemeente Oss is de keuze gemaakt om Berghem in te delen in het onderdeel ‘Gebiedsvisie Stedelijk Gebied’. De ontwikkeling van deze gebiedsvisie gaat in de komende periode spelen. Op 1 juni is daarvoor een discussienota op de website van de gemeente Oss gezet. Onderwerpen die in de gebiedsvisie naar voren komen zijn de volgende.

Gezond en veilig stedelijk gebied. Denk bijvoorbeeld aan kwaliteit van leven, zingeving, dagelijks functioneren, mentaal welbevinden, toegankelijke voorzieningen en omgevingsveiligheid. Ontspannen en complete woonstad. Denk aan woningbouw, herstructurering, natuurinclusiviteit, bereikbaarheid, infrastructuur, kwaliteit van bestaande wijken en ontspanningsvoorzieningen.

Bereikbaarheid stedelijk gebied. Denk aan regionale bereikbaarheid, stationslocaties, fietsvoorzieningen en parkeergelegenheid

Ondernemende stad. Denk aan duurzaamheid, innovatie, circulaire economie, (herstructurering) bedrijventerreinenen werkgelegenheid

Energieneutraal, klimaatrobuust en biodivers. Denk aan energiebesparing, windmolens, zonnepanelen, groene leefomgeving, biodiversiteit en natuurinclusiviteit

Inbreng gevraagd
Graag willen we de inwoners van Berghem vragen mee te denken en ideeën, gedachten, wanklanken of anderszins over genoemde onderwerpen aan de Dorpsraad te mailen dorpsraad@berghem.nl
Daarmee willen we een breder en goed beeld krijgen wat er bij de inwoners van Berghem leeft om, als vertegenwoordigers dit te kunnen uitdragen en/of verder te onderzoeken.

Enquęte
Ook kan iedere inwoner van de gemeente Oss een enquęte invullen via de website van de gemeente Oss. Echter de Dorpsraad krijgt geen inzicht in de antwoorden van de enquęte en kunnen deze dus, zo nodig, niet in ons advies
meenemen.

De Omgevingswet is een aangenomen, maar nog niet ingegane Nederlandse wet die een verregaande vereenvoudiging van het stelsel van wetgeving voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving beoogt, door tientallen wetten en honderden regels te bundelen in één nieuwe wet.

Groen onderhoud in Berghem
Zoals iedereen gemerkt kan hebben is het de laatste weken groeizaam weer. De beplanting staat er goed bij en nieuwe aanplant slaat goed aan. Met het groeizame weer komt ook onkruid goed uit de grond. Daar wordt alles aan gedaan om het onder controle te houden.

Grote werkzaamheden
Naast onkruid staan er ook wat grotere werkzaamheden gepland. Begin juni beginnen we met de eerste ronde van het knippen van de hagen. Dat betekent dat er op de doorgaande wegen wellicht wat hinder kan zijn van de
knipmachine. Dit proberen we tot het minimum te beperken.

Bestrating Borstelen
In week 23 en 24 staat het borstelen en vegen van de bestrating op de planning. Helaas is niet precies te zeggen wanneer het in welke wijk precies gebeurt maar mochten stukken overgeslagen worden, bijvoorbeeld door obstakels als auto’s, zal dit naderhand handmatig opgelost worden.
 
Maaiseizoen
Ook is het maaiseizoen begonnen. Door het natte weer zullen er wat meer grasresten op stoepen achterblijven dan wenselijk. Hier zal zo goed mogelijk op gelet worden en zo nodig opgeruimd. Na het maaien wordt nog een rondje
gemaakt om het lange gras langs obstakels, zoals banken en lantaarnpalen, weg te halen zodat alles er daarna weer netjes bij ligt.
 
Inspraak bewoners
Al met al is er genoeg te doen in Berghem en doen we er alles aan om het netjes te houden en de overlast te voorkomen. Toch kan het voorkomen dat sommige stukken niet naar verwachting van bewoners zijn uitgevoerd. Mocht dat zo zijn dan hoor ik dat graag en wordt er naar een passende oplossing gezocht.
 
Om de bewoners van Berghem meer te betrekken bij het groenonderhoud zijn we bezig om een inloopspreekuur te organiseren. De bedoeling is om dit eenmaal per week in de Berchplaets te realiseren. Wanneer de de corona
beperkingen het toe laten zullen we de bewoners informeren over het hoe en wat precies.
 
Roel Bouwma, te bereiken via rbouwman@ibn.nl
 
Rob Zijderveld - Gebiedsbeheerder Berghem
Rob Zijderveld en is sinds 3 jaar de gebiedsbeheerder van Berghem vanuit gemeente Oss. Binnen de gemeente maak ik onderdeel uit van de afdeling IBOR (Inrichting en Beheer Openbare Ruimte). Als gebiedsbeheerder ben ik
het aanspreekpunt voor zaken die vooral over de fysieke kant van de openbare ruimte gaan. In goede samenwerking met de Dorpsraad en de IBN proberen we om de openbare ruimte van Berghem met alle middelen die we hebben
gebruiksvriendelijk, schoon en zo veilig mogelijk te maken en te houden. Via deze weg weet u nu wie er aanspreekbaar is voor een goed onderhoud van de openbare ruimte van Berghem. Als er iets is waarmee ik kan helpen, ben ik via de Dorpsraad te bereiken.

Persoonlijk
En dan nog even kort over mij persoonlijk: ben 37 jaar en woon samen met mijn vrouw en zoontje in Rosmalen. Oorspronkelijk kom ik uit het westen van het land, Zwijndrecht om precies te zijn. Na mijn studie aan de Has Hogeschool in Den Bosch ben ik binnen de gemeente Den Bosch blijven wonen. Via deze weg weet u nu iets beter wie ik ben en wat u van mij kunt verwachten. Als er iets is waarmee ik u kan helpen, dan ben ik er voor u.

Judith Swinkels - Wijkcoördinator van Berghem
Sinds januari 2021 ben ik voor de gemeente Oss wijkcoördinator voor Berghem. Wijkcoördinatoren zijn aanspreekpunt in een wijk voor bewoners en bewonersorganisaties, zoals bijvoorbeeld de wijkplatforms. Daarnaast vervullen zij een scharnierfunctie tussen de gemeentelijke organisatie en de in de wijk werkzame professionele organisaties zoals buurtwerk, jongerenwerk, politie, woningbouwverenigingen en zorginstellingen. Ze stimuleren bewonersparticipatie en initiatieven door informatie, advies, ondersteuning en het verbinden van netwerken. Verder zijn de wijkcoördinatoren actief met veiligheids- en overlast vraagstukken. Ook maken ze knelpunten in de wijken bespreekbaar en spelen ze een actieve rol in de aanpak hiervan.

Persoonlijk
Ben, 45 jaar, woonachtig in Uden en moeder van 2 jongens van 12 en 14 jaar. Met mijn jarenlange ervaring binnen het sociaal domein voor gemeenten en het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ locaties), meen ik hulp te kunnen bieden bij zowel woonvraagstukken als zaken rond zorg en welzijn. Als zelfstandig projectadviseur heb ik particuliere wooninitiatieven mede kunnen realiseren. Met deze brede kennis en ervaring zal ik graag samenwerken met de
Dorpsraad, individuen, partijen en instanties. Waar ik me voor wil inzetten is: in samenwerking met elkaar werken aan een blijvend leefbaar Berghem. Mijn mailadres is j.swinkels@oss.nl

Meent u vragen te hebben over de leefomgeving in Berghem of over een van de onderwerpen hierboven uiteengezet, neem dan gerust contact op met leden van de Dorpsraad. De Dorpsraad is bereikbaar per mail:
dorpsraad@berghem.nl
Telefonische gegevens zijn te vinden op de website van de Dorpsraad: www.dorpsraadberghem.nl


Nieuws van Dorpsraad Berghem


Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.14214