Datum plaatsing: 27 december 2021

Werkzaamheden in de Maashorst


Werkzaamheden in de Maashorst


Nistelrode (Bernheze): Komende winter vinden er werkzaamheden plaats in De Maashorst, met als doel de natuur (nog) robuuster te maken. De maatregelen bestaan uit het vergroten van variatie in de bossen en heideherstelmaatregelen. De opdrachtgevers voor de verschillende maatregelen zijn de vier Maashorstgemeenten en Staatsbosbeheer. Bosgroep Zuid Nederland organiseert en begeleidt de maatregelen.

De kroonlaag van de bossen in de Maashorst bestaat vooral uit dennen en eiken. Onder de kroonlaag komen al meer boom- en struiksoorten voor door aanplant en spontane verjonging. Om de gewenste variatie te vergroten, worden op kansrijke plekken een aantal bomen geveld, geringd (snede maken rondom de stam waardoor een boom geleidelijk afsterft) of omgeduwd met een mobiele kraan. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor de loofbomen en struiken onder de kroonlaag. Daarbij blijft een netwerk van oude bomen behouden.

Dode bomen geven leven
De dode en kwijnende bomen geven weer leven aan de ‘afval-eters’ in de natuur. Zij maken gebruik van verschillende boomsoorten en van verschillende verteringsstadia van bomen. Daarom is het belangrijk om alle verteringsstadia in het bos aanwezig te hebben; van ‘vers’ dood hout tot stammen die bijna geheel vergaan zijn. Ook zitten in dode bomen vaak holtes, nesten en voedsel voor vogels.

Daarnaast worden struik- en kruidsoorten aangeplant in de open corridors in Herperduin. De soorten worden vooral geplant in de overgangen van struwelen en bos naar de open corridor. Hierbij valt te denken aan diverse brem- en braamsoorten en hondsroos. De corridors dienen als ecologische verbindingen voor meer licht minnende soorten. Daarnaast hebben ze een landschappelijke functie. De soorten die ingebracht worden dragen bij aan de ecologische functie van de corridors en de belevingswaarde. Door hun bloei en vruchten zijn ze belangrijk voor insecten en vogels.

Herstelmaatregelen Hooge Vorssel
De kleine heideterreinen worden hersteld om ze robuuster te maken en met elkaar te verbinden. Dit zorgt voor een verbetering van de kwaliteit en veerkracht van de populaties van droge heide, vochtige heide, heischrale graslanden en zeer zwak tot zwak gebufferde vennen. De faunasoorten die hiervan profiteren zijn Rugstreeppad, Alpenwatersalamander, Levendbarende hagedis, Nachtzwaluw en op termijn mogelijk Veldkrekel.

Op de heide wordt onder andere opslag van berk, den en Amerikaanse vogelkers verwijderd, wordt de bosrand gedund en de poel gedeeltelijk opgeschoond. Tussen de heideterreinen wordt in een zone langs het fietspad en het ruiterpad een gevarieerde open tot halfopen verbinding van gemiddeld 25 meter breed gemaakt. De verbinding wordt slingerend en met inhammen aangelegd door het verwijderen van bomen. Hierdoor ontstaan zowel luwe zonbeschenen plekken als schaduwrijke (vochtigere) plekken die voor de doelsoorten belangrijk zijn. Plaatselijk worden zowel individuele bomen en struiken als boomgroepjes en eventueel kleinere bosjes behouden. Takkenhopen en stammen worden neergelegd als schuilgelegenheid voor amfibieën en reptielen en om recreatief gebruik te geleiden. Om de ontwikkeling van kruidenrijke vegetaties te helpen worden de bestaande kruidenrijke plekken gespaard. Kieming van heide wordt gestimuleerd door plaatselijk strooisel weg te halen. Zo ontstaan er ook open, zandige plekken waar doelsoorten zich kunnen ingraven of opwarmen.

Herstel Slabroekse bergen
Voor het herstellen en robuuster maken van (stuif)zand en heidebiotopen en het herstellen van het eikenhakhout op de stuifzandwallen in de Slabroekse bergen worden opslag van grove den en berk en een aantal bomen verwijderd. Deze opslag en bomen staan vooral in de overgang van de heide naar de stuifzandwal. Het doel is de stuifzandwal met de oude eiken te bevoordelen en de opslag naar de heide te verminderen. Daarnaast wordt de uitspoeling van zand op de noordelijke stuifzandwal verminderd door het aanleggen van een enkele boomstamtrap. Enkele weinig gebruikte doorgangen worden afgesloten. Om de groei van stuifzandheide te bevorderen wordt bij de zuidelijke stuifzandwal pleksgewijs een deel van de opgehoopte organische laag verwijderd.

Daarnaast wordt in de verbinding naar het ven aan de Karlingerweg en de verbinding langs het fietspad naar het ecoduct plaatselijk opslag van den en berk verwijderd. In de bosrand langs het fietspad wordt ook plaatselijk de bosrand vloeiender gemaakt door het omduwen van een aantal bomen. Later worden hier groepjes struiken die nectar en vruchten bieden aangeplant. Ook wordt een strook onder de hoogspanningsleiding van het heideterrein bij Slabroek naar het ecoduct ingericht als ecologische verbindingszone. Dit betekent vooral het open maken van de randen, het verwijderen van een deel van de opslag onder de leiding en het aanleggen van twee wandelsluizen. Hiermee wordt de veiligheid van de leiding en de ecologische waarde verbeterd.

Meer informatie over de werkzaamheden
Uitgebreidere informatie en het laatste nieuws over de maatregelen is te volgen via bezoekdemaashorst.nl Daarnaast worden in het gebied bij de betreffende maatregelen informatieborden opgehangen. De provincie Noord-Brabant levert een financiële bijdrage via de subsidieregeling biodiversiteit en leefgebieden.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2022 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.29390