Datum plaatsing: 22 mei 2022

Dorpsraad LithLith (Oss): Agenda openbare vergadering 2-6-2022 en verslag openbare vergadering 2-11-2021 Dorpsraad Lith

1. Opening en vaststellen agenda

2. Toelichting door de heer Jeuken van waterschap Aa en Maas over de werkzaamheden in Lith e.o.

3. Voorstellen Dorpsraadsleden periode 2022-2026

4. Verslag vorige vergadering d.d. 02-11-2021 (Onder de agenda bijgevoegd)

5. Mededelingen
• Leden van de Dorpsraad
• Mededelingen Kernteam
• Stand van zaken financiën door penningmeester.

5 Hernieuwde kennismaking met de leden van het kernteam:
• De wijk coördinator
• Ons Welzijn (Sociaal werker en jongerenwerker)
• Mooiland
• De wijkagenten
• Gelegenheid tot gedachtenuitwisseling en vragen.

6 Spreekrecht publiek.

7 Rondvraag.

8 Sluiting.

Als u gebruik wilt maken van spreekrecht, dient u dit voor de vergadering kenbaar te maken bij de voorzitter.
Met vriendelijke groet,
Dorpsraad Lith
Daphne Kuster
Voorzitter Dorpsraad Lith.


Verslag van de Openbare Vergadering van de Dorpsraad Lith van 2 november 2021 in Oijen.
Aanwezig namens de DR: Henri Arts, Toon van der Meijden, Anke van Gaalen, Gerard Cornelissen en Loek van Laarhoven. Afwezig (m.b.): Rens Voesenek en Stephan van Sonsbeek Aanwezige adviseurs: Job Linskens (Mooiland); Lieke Verbruggen (wijkcoördinator) Wim Kluessjen (wijkagent) Loes van Eldijk (Ons Welzijn) / Afwezig (m.b.): B. Swarts (gebiedsbeheerder) Aandachtswethouder: Thijs van Kessel (aanwezig tot ong. 21.00 uur)
Publiek: ongeveer 20 personen Spreekrecht voor de actiegroep “behoud Lithse Polder” __________________________________________________________________________________

1. Opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda.
Spreekrecht voor de actiegroep “behoud Lithse Polder” en voorz, Buurtbus Oijen agendapunt 6

2. Verslag van de vergadering van 13 februari 2020 wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

3. Mededelingen vanuit de DR en de adviseurs:
- Wijkagent: beheerders ‘whats-app-buurtpreventiegroepen’ worden uitgenodigd voor een bijeenkomst om informatie uit te wisselen binnen dit werkgebied (voormalige gemeente Lith) ook de DR wordt hierin betrokken.

- Henri Arts namens gebiedsbeheerder:
a) verkeerstelling gehouden op de dijk in beeld gebracht op welke manier gebruik gemaakt wordt van de wegen binnen de voormalige gemeente Lith.
b) pleintje midden in Oijen is afgewerkt: beplanting, bestrating en speeltoestel. c) Kapelse Wiel in Lith speeltoestel geplaatst met financiële ondersteuning van de DR. Ook ouders en de gemeente hebben hieraan bijgedragen. Er komt nog een nieuw speeltuintje aan de Dr. Wiegersmastraat.
d) Dijkpad en Synagogenpad (onderdeel van het padenplan) zijn verder afgewerkt: bankje geplaatst, bestrating gemaakt en beplanting aangepast.

-Financiën
Ondanks lockdown in coronatijd zijn er toch veel initiatieven geweest waar geld voor is gevraagd aan de DR. Veel variatie in soort en grootte van de evenementen. De DR heeft besloten de subsidies voortaan uit te geven – afhankelijk van het soort evenement en de grootte ervan in bedragen van 100, 200, 300, 400 of (maximaal) 500 euro. Voorheen kreeg driehonderd euro (dat was ook het maximale bedrag). Voor een precieze omschrijving en het aanvragen van subsidie kun je terecht op de website van de DR.
Enkele afgewezen subsidieverzoeken worden besproken. Als voorbeeld de schoolbus in Teeffelen. De DR kan geen toezeggingen doen voor de komende jaren. Het subsidiebedrag dat uitgegeven kan worden is mede afhankelijk van de begroting van de gemeente. Een ander voorbeeld is het veertigjarig bestaan van de buurtbus Oijen/Megen. Zij hebben een bijdrage gevraagd en gekregen voor de aanschaf van nieuwe kleding (vesten) voor de chauffeurs. Ook vroegen ze een bijdrage voor een feest voor de vrijwilligers, daar draagt de DR niet aan bij, want dat is slechts voor een beperkte groep toegankelijk en valt daardoor niet onder de afgesproken regels.
Dit jaar kon er ruim 10.000 euro aan subsidie uit worden gegeven en dat is ook al gebeurd. Er is zelfs al wat meer uitgegeven. Dat is geen probleem want de kosten voor de DR in het algemeen waren dit jaar ook minder (digitale vergaderingen).
Tot begin december kunnen er aanvragen voor subsidie nog worden ingediend (voor 2021) dan lukt het nog wel om deze dit jaar te verstrekken.
Vraag vanuit publiek: is het mogelijk om voor de opstart van een goede- doelenweek’’ subsidie aan te vragen. Ja ook hiervoor kan subsidie worden aangevraagd. (Via de website.) ‘Lief- en- leedstraat’ opgericht door de gemeente om iets te doen aan eenzaamheid. Eerst pilots, in Lith en Schadewijk, die lopen goed. En er komen nog steeds nieuwe aanvragen binnen. De begroting hiervoor staat los van de DR. Men kan zich wel aanmelden bij de DR. Er zitten geen voorwaarden aan. Iemand in de straat krijgt een kistje met daarin 75 euro en kan daarmee een medebewoner die het nodig heeft verrassen. Er zijn nu ongeveer 20 personen die zo’n lief-en-leed-potje beheren. Nieuwe aanvragen kunnen nog steeds worden ingediend.
Hierop aanhakend deelt Thijs van Kessel mee dat er een tussenevaluatie is geweest over dit project en dat er duidelijk de intentie is (en het geld) om dit project voort te zetten.

4. Vanuit de voorzitter:
Zittingsperiode van de DR houdt op in het voorjaar van 2022; de voorzitter doet een oproep om eens na te denken over deelname / zitting nemen in de DR. Geen stemming, geen verkiezingsprocedure, alleen aanmelden via een motivatiebrief(je). De burgemeester benoemt uiteindelijk de leden. Ook kun je je melden bij Lieke Verbruggen (wijkcoördinator) als je vragen hebt voordat je je kandidaat zou willen stellen.
De voorzitter legt de vraag voor: waar (bij wie) moet je zijn als er wat is in je buurt of dorp; bijvoorbeeld snoeiafval dat lange tijd langs de straat ligt. Ga eerst altijd zelf in overleg met je buren of medebewoners. Als een vraag ergens bij de gemeente wordt neergelegd dan zal dit in het overleg van de instanties zoals Ons Welzijn, Mooiland, de wijkagent en de wijkcoördinator. De adviseurs (hier aanwezig) bevestigen dit.
Vanuit het publiek wordt gezegd dat dit systeem niet (altijd) goed werkt; hij heeft de ervaring dat zaken die hij al meerdere malen heeft aangekaart niet worden opgepakt.
Er is een nieuwe opzichter die aanspreekpersoon is (BS is supervisor). Meldingen kunnen via de app: BuitenBeter of via de mail. Het beste is gebruik te maken van deze officiële kanalen dan is het makkelijker terug te koppelen.

5. Presentatie van Loes van Eldijk, medewerker van Ons Welzijn.
Loes van Eldijk is sinds 1 augustus 2021 werkzaam bij Ons Welzijn met name in het werkgebied van de DR Lith. Zij is opbouwwerker.

Wat is Ons Welzijn?
Stichting in de gemeente Oss die werkzaam is op heel veel verschillende sociale gebieden. In de Maasdorpen is er een groot team dat op allerlei gebieden mensen ondersteunt. Dat wil zeggen alles op sociaal gebied; geen losse stoeptegels!
In dat team zitten:
Zorgprofessionals voor jeugd en gezin
Trainers en coaches werkzaam op verschillende terreinen
Ouderenadviseurs (deze werken samen met vrijwillige ouderenadviseurs)
Kernteamleden, deze zijn hier aanwezig (behalve BS)
Opbouwwerkers: zij werken aan de opbouw van gemeenschappen; ondersteunen verschillende initiatieven in de wijken/dorpen. (denk hierbij bijvoorbeeld aan ‘voelsprieten’ in Maren-Kessel; de opbouwwerker is ‘het gezicht’ van de wijk).

Wat voor soort vragen kun je stellen (en beantwoord krijgen) bij Ons Welzijn: ik wil graag vrijwilligerswerk doen
ik heb geen werk
ik voel me eenzaam
enz.

Hoe vind je Ons Welzijn:
website ons-welzijn.nl om beter zichtbaar te zijn in Lith e.o. is er tussen 10 en 11 uur elke maandagochtend inloopspreekuur.
Wij zijn telefonisch via een snelle doorschakeling goed en snel bereikbaar.

Wat zijn (onder andere) de activiteiten:
een belangrijke activiteit de komende tijd is de ‘sociale agenda’; een project waar Loes samen met Lieke (en de rest van het kernteam*) aan werkt.

Volgende week is er een bijeenkomst van zorgprofessionals om te praten over een ‘wijkfoto’** die gemaakt is door de GGD. Hoofdvraag hier is: wat speelt er in Lith en wat is er nodig vanuit Ons Welzijn (of andere instanties) om gesignaleerde problemen op te lossen?
Betrekken van bewoners bij nieuwe plannen of om antwoord te krijgen op vragen die er spelen en mee te denken over oplossingen van gesignaleerde problemen. In dit kader is er op 19 januari 2022 een bijeenkomst in de Snoeck in Lith waar dezelfde ‘wijkfoto’ die dan al door professionals is besproken op de agenda staat.

Door deze bijeenkomsten en vele andere gesprekken met bewoners hoopt Ons Welzijn een goed beeld te krijgen van wat er speelt in het werkgebied Lith en wat Lith nodig heeft om op sociaal gebied nog een sterkere gemeenschap te worden. De inbreng van bewoners is hierbij noodzakelijk om sociale activiteiten van de grond te krijgen en tot een succes te maken.
Er wordt nog op gewezen dat er voor de kleine kernen rondom Lith andere zaken leven dan in Lith zelf. Hier wordt door Ons Welzijn rekening mee gehouden. Ook de bewoners van de kleine kernen worden uitgenodigd. Thema’s die bij professionals naar voren komen worden ook besproken in de bewonersbijeenkomst. Er zal heel wat publiciteit gegeven worden rondom deze ‘sociale agenda’.

*wijkfoto is een instrument gemaakt naar aanleiding van een geheel van gegevens die verzameld zijn door de GGD middels onderzoeken naar diverse leefgebieden in de gemeente Oss. Er is onderzoek gedaan naar verschillende sociale vraagstukken. In de wijkfoto kun je zien welke vragen op welke gebieden in welk dorp.
Vraag vanuit het publiek: hoe zijn deze gegevens verzameld? En hoe wordt er gekeken (omgegaan met) naar de kernen rondom het dorp Lith? Er is hier sprake van een basis van veel verschillende data waaruit de sociale vragen zijn ontstaan.

**Het kernteam voor het werkgebied van de DR Lith bestaat uit:
- Lieke Verbruggen (wijkcoördinator gemeente Oss)
- Job Linskens (woningbouw Stichting Mooiland)
- Wim Kluessjen (wijkagent)
- Benny Swarts (gebiedsbeheerder gemeente Oss)
- Loes van Eldijk (opbouwwerker Ons Welzijn)

De voorzitter wenst Ons Welzijn veel succes en denkt dat de DR ook een bijdrage kan leveren in de pr en communicatie rondom de bijeenkomst op 19 januari a.s.

6. Spreekrecht publiek.
Hanneke van de Berg (Lithoijen) namens de werkgroep ‘Behoud Lithse Polder’ Vragen om informatie aan de DR i.v.m. plan om windturbines te plaatsen in de Lithse polder. Refererend aan de verslagen van september en oktober 2019 van de Dorpsraad.

- Heeft de DR inmiddels een standpunt bepaald inzake de plaatsing van windmolens in de Lithse polder? Hoewel de DR geen politiek orgaan is zal zij toch een standpunt in moeten nemen over hoe zij de bevolking gaat vertegenwoordigen in het besluitvormingsproces.
- Is de DR zich ervan bewust dat zij gebruikt wordt door de gemeente? (als excuus om bewoners niet verder te betrekken in de inspraak in de besluitvorming rond windmolens).
De gemeente wijst actiegroepen af en zegt te spreken met de DR als vertegenwoordiger van de bevolking.
- Wanneer gaat de DR (of de gemeente Oss) informatie geven aan de bewoners over de stand van zaken m.b.t. besluitvorming over plaatsing windmolens?
- Wanneer worden actiegroepen/bewoners gehoord?
- Hoe vervult de DR haar rol in deze? Wanneer zal zij de gemeente duidelijk maken dat het besluitvormingsproces niet transparant is?
- Zou de DR proactiever kunnen en willen worden in dit gehele proces (voordat het te laat is)? - Weet de DR wat de impact is op de leefbaarheid in onze dorpen indien er windmolens worden geplaatst in de polder?

“Zojuist werd gesproken over de ‘sociale agenda’ in het werkgebied van de DR Lith. Ik denk dat het naderende besluit om windmolens te plaatsen in de polder - 13 aan de Lithse kant en 20 aan de kant van Den Bosch - zorgt voor veel sociale onrust en een tweedeling in onze hechte dorpsgemeenschap,“ aldus Hanneke. “Het is inmiddels voldoende duidelijk dat de windmolens ook schadelijk zijn voor de gezondheid. Tien procent van de bevolking heeft last van het laagfrequente geluid dat windmolens voortbrengen. Dat wil zeggen: wordt er ziek van.
In Lithoijen zijn we langs de deuren geweest met een petitie tegen de windmolens. Hier kwam uit dat 85 procent géén windmolens wil; 10 procent wel (maar deze hadden er merendeels financieel belang bij) en 5 procent wilden wel windmolens (goed voor het milieu/duurzaamheid). Onze aanvraag om subsidie (die ook afgewezen werd) is niet genoemd bij het rijtje voorbeelden dat de penningmeester zojuist gaf. Worden wij genegeerd? Doodgezwegen?”
Hanneke sluit af met het verzoek aan de DR om de vragen die leven in de gemeenschap zo snel mogelijk te beantwoorden en vooral aandacht te schenken aan:
- De transparantie van het gehele proces
- De betrokkenheid en participatie van de bewoners
- Het besef dat de gemeente de DR ziet als vertegenwoordiging van de bewoners. (In de klankbordgroep komt de DR als vertegenwoordiger van de bewoners)
- Hoe kunnen we zorgen dat de gemeente Oss luistert naar de inwoners?
- Groen in Zicht een Rosmalens organisatie wordt uitgenodigd door de gemeenteraad om dat hun standpunt duidelijk te maken.

De voorzitter geeft aan dat alle punten die genoemd zijn in de eerstvolgende vergadering aan de orde zullen komen. Daarna krijgt de actiegroep bericht.

7. Rondvraag.
Publiek: vraagt waarom er geen sticker op de buurtbus Oijen/Megen zit ? Het zou goed zijn voor de pr van de Dorpsraad. De voorzitter neemt dit op met de vraagsteller.

Publiek: vraag over voortgang project Meanderende Maas.
- Er is een definitief voorkeursalternatief (uit diverse plannen is er een gekozen) - Er is een aannemer gekozen (Bos-Kalis) deze wordt nu al betrokken in het project tijdens de voorbereiding die anderhalf jaar gaat duren. Ook bewoners worden betrokken in de voor bereiding. Er zullen foto’s van de huizen worden gemaakt i.v.m. staat van de woning, scheuren e.d.
- In 2023 starten de werkzaamheden.
- Op de site van de Meanderende Maas zijn de diverse onderdelen van het plan te volgen.

DR: Aan Job van Mooiland: waarom worden er tegenwoordig veel minder huurhuizen gebouwd dan een aantal jaar geleden? Toen was er bij vrijwel elk nieuwbouwproject ook ruimte voor een aantal sociale huurwoningen.
- Dit heeft te maken met de behoefte die er leeft onder de bewoners: er is meer behoefte aan koopwoningen dan aan huurhuizen.
- De gemeente moet ‘grond’ beschikbaar stellen.
- Vooral herontwikkelingsplannen (kijk in Lith naar de bouw van appartementjes op de plaats van de Hoeve) bieden kansen voor Mooiland.
Vanuit publiek wordt gereageerd: Deze vraag zou beter aan wethouder van Orsouw gesteld kunnen worden.
Vanuit DR hierop aansluitend informatie over een enquęte die is gehouden in Maren-Kessel over huisvesting i.v.m. de start van Liesdaal 3. Liesdaal 1 startte ruim 12 jaar geleden. Er is wel wat veranderd op de woningmarkt. Jongeren willen betaalbare starterswoningen en de ouderen willen graag in het dorp blijven, de meeste liefst met aanpassingen/voorzieningen in (of in de nabijheid) van de eigen woning, zodat ze niet hoeven te verhuizen. Ouderen zouden ook collectief willen bouwen, bijvoorbeeld in de vorm van een hofje, waar ook gemeenschappelijke voorzieningen zijn.
(zorgcirkels). In de Kernraad Maren-Kessel/’t Wild zal het resultaat van deze enquęte worden besproken.
Vanuit publiek: Wordt het aantal te bouwen huurwoningen (aangegeven in richtlijnen van het Rijk en de Provincie) gehaald?
- Ja, op gemeentelijk niveau zijn er prestatieafspraken en die worden gehaald. Er is een overzicht waar en op weke termijn onderhoud, herstructurering, nieuwbouw en woonbehoefte staat gepland. De gemeente moet zich houden aan de richtlijnen van de landelijke overheid. De verdeling over de diverse kernen en wijken is een zaak van de gemeente.

De voorzitter dankt eenieder voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit om 22.00 uur de vergadering.

Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.13831