Datum plaatsing: 12 augustus 2022

PERRON-3 werkt lekker samen met Theater a/d Parade


PERRON-3 werkt lekker samen met Theater a/d Parade


Rosmalen ('s Hertogenbosch): Het waren maar een paar zinnen in het bestuursakkoord dat de politieke partijen na de gemeenteraadsverkiezingen sloten bij de vorming van het College van Burgemeester en Wethouders. Maar wel zinnen die van grote betekenis zijn voor de toekomst van PERRON-3. Anton Steenbergen, directeur/bestuurder, sprong dan ook een gat in de lucht toen hij het bestuursakkoord onder ogen kreeg.

Door Herman van Dinther

“Ik zou er bijna overheen gekeken hebben, zo weinig tekst was het in totale ambitieplan dat is opgesteld. Maar in het hoofdstuk Sociale structuur: aantrekkelijke wijken en dorpen staat het duidelijk. ‘We investeren in een doorontwikkeling van PERRON-3 in Rosmalen. Het perspectief is de ontwikkeling tot een volwaardige sociaal-culturele onderneming’.
Daar ben ik ontzettend blij mee want het toont eindelijk de erkenning waar we bij de gemeente al enkele jaren op aandringen. Er komt nu duidelijkheid over de manier waarop we naar verdere ontwikkeling en een blijvend gezonde toekomst kunnen koersen.”

Duidelijkheid ontbrak
“Ik heb, samen met Willem-Peter Kriek, voorzitter van onze Raad van Toezicht, regelmatig aan de bel getrokken om samen met de gemeente te kijken naar de ontwikkelingen en ambities van PERRON-3. Bij de totstandkoming van PERRON-3, begin 2009, zijn er afspraken gemaakt over onderhouds- en vervangingskosten. Na 13 jaar is het goed om die afspraken tegen het licht van een gezonde toekomst te houden. De gemeente heeft een extern bureau ingeschakeld om te onderzoeken op welke manier PERRON-3 op een gezonde manier in de toekomst kan functioneren. Niet alleen het bureau, de Hospitality Group, maar ook de gemeente en wijzelf hebben er enorm veel tijd en energie in gestoken om tot een goed model te komen. Uiteindelijk kwam er een rapport op tafel met drie scenario’s. Het gaat te ver om hier de verschillen in de ideeën te benoemen maar het kwam erop neer dat we enerzijds konden afslanken tot een soort buurthuis dan wel buurthuis+ of te ontwikkelen tot een volwaardige sociaal-culturele onderneming.”

Maatschappelijke opdracht
“Onze ambitie was natuurlijk dat laatste model, scenario 3 zogezegd. We hebben daar in het overleg met de ambtenaren ook op aangedrongen en ook politiek, bij verschillende partijen aangekaart. Dat heeft geholpen, daar ben ik van overtuigd, zeker omdat het nu in het bestuursakkoord staat. Daarnaast is het positief dat Roy Geers, wethouder voor Rosmalens Belang, in zijn portefeuille onder andere ‘accommodaties’ als aandachtsveld heeft. We zien de toekomst van PERRON-3 dan ook met vertrouwen tegemoet.
Kijk, het geld wat PERRON-3 verdient moeten we niet alleen nodig hebben om het gebouw te onderhouden. Geld hebben we nodig om inhoud te kunnen leveren en te investeren in het maatschappelijk karakter dat we hebben. Daar ligt onze inspanningsverplichting, daar moeten we waardering voor verdienen. Daar zetten we dan ook op in en zullen daar maatschappelijk betrokken partners bij opzoeken. Uiteraard zijn er onderwerpen die in het rapport van de Hospitality Group zijn benoemd die ons uitdagen om aan te werken. We gaan nog scherper kijken naar de bezettingsgraad van de ruimtes, de openingstijden, verhuurbare ruimtes, samenwerking verder intensiveren met de kernpartners zoals Burgerzaken en Bibliotheek, ruimtes meer afstemmen op praktisch gebruik, het hoeft niet altijd mooier maar wel functioneler.”

Programmering
“Ons imago is de laatste jaren gelukkig in positieve zin veranderd. Waar wij ons nog meer voor willen inzetten is dat mensen gaan ervaren en beseffen dat PERRON-3 een vanzelfsprekendheid is en onmisbaar voor een fijn leven in Rosmalen. Onder meer door onze programmering nog aantrekkelijker te maken hoewel we al heel goed scoren. Met name ook de samenwerking met het Theater aan de Parade slaat goed aan bij het publiek.
Onze kleine zaal is zeker geschikt voor try outs zoals die vroeger door cabaretiers in Theater Bis werden gehouden. Cabaret scoort sowieso bij PERRON-3, ik denk dat de ambiance die we bieden daar een belangrijke rol bij speelt. We hebben met ons team tal van ideeën die we op haalbaarheid gaan toetsen. We denken onder meer aan het programmeren van tribute bands, jazz middagen, kinderprogramma’s, try outs in diverse vormen, dit alles naast de programmering die we met het Theater aan de Parade al hebben. Die samenwerking blijft overigens ook bestaan na de opening van het nieuwe theater.
Waar we ook serieus naar kijken is de indeling en inrichting van de hal. We willen daar meer een thuisgevoel creëren samen met Burgerzaken, de bibliotheek (Huis73) en de overige huurders. We hebben daar best mooie ideeën voor maar daar is nog veel overleg voor nodig onder andere met drie wethouders omdat het verschillende portefeuilles raakt. We zitten niet stil, laat dat duidelijk zijn”, benadrukt Anton vol overtuiging.

Foto: Anton ziet voor PERRON-3 een gezonde toekomst vol ambities met een grote variatie aan activiteiten
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2022 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.29581