Datum plaatsing: 08 augustus 2022

Dorpsraad Berghem, met elkaar, voor elkaar


Dorpsraad Berghem, met elkaar, voor elkaar


Berghem (Oss): Dorpsraad Berghem is onderdeel van de binnengemeentelijke democratie. Een bestuursvorm van de gemeente Oss waarmee burgers gelegenheid krijgen zelf en met elkaar invulling te geven en zorg te vragen voor eigen ruimtelijke en sociale omgeving. Dus burgerparticipatie, beleid om burgers zoveel mogelijk te betrekken bij besluitvormingsprocessen van het gemeente-bestuur.

Doel van van de dorpsraad is het bewaken, in stand houden en zonodig verbeteren van de kwaliteit van het woon- en leefklimaat in de het dorp.
Taak Dorpsraad. De dorpsraad houdt zich, gevraagd en ongevraagd, bezig met zaken die het eigen territoriale gebied aangaan. De dorpsraad wordt betrokken bij de eerste planvorming van zaken als leefbaarheid, veiligheid, sociaal cultureel welzijn, beheer en inrichting van de openbare ruimte. Ook heeft de dorpsraad een signalerende en adviserende en verwijzende rol tussen het College en de inwoners van het dorp.

Mededelingen

Gebied Osseweg, inclusief zwembad
De openbare vergadering van woensdagavond 20 juli stond in het teken van het gebied Osseweg. Projectleiders René van Dijk en Esile Tülek hebben namens de gemeente Oss een presentatie verzorgd over de huidige status van het toekomstige zwembad en het aangrenzende gebied.

Grootste zorgpunten die door omwonenden zijn geuit, zijn de verkeersveiligheid en ontsluiting van de Osseweg. Zeker met het oog op de eventuele verdere gebiedsontwikkeling. Ook is het idee naar voren gebracht om de Spaanderstraatsche Akkers te verbinden met gebied dat gelegen is nabij het toekomstig zwembad. Een idee dat de Dorpsraad graag wil onderzoeken in het kader van de ontwikkeling en gesprekken rondom de Spaanderstraatsche Akkers.

De planning die naar voren is gekomen voor de komende periode in het kader van het toekomstig zwembad:
- Najaar 2022: In gesprek met omwonenden voor verdieping op thema’s, zoals voorzieningen in gebied, ontsluiting en verkeersveiligheid.
- December 2022: Keuze gemeenteraad Oss welk zwembad er gebouwd gaat worden en wat de kosten mogen zijn
- Eerste helft 2023: voorbereiding ruimtelijke procedure waaronder een stedenbouwkundig plan en onderzoeken
- Medio 2023: Start ruimtelijke procedure
- Medio 2024: Onherroepelijk Omgevingsplan
- Medio 2024: Start bouwrijp maken en kavel uitgifte

Naast deze punten is er in de vergadering ook aandacht gevraagd aan de Osseweg voor de woningbouw op de plaats van het Sportcentrum Berghem, de huisvesting van arbeidsmigranten in gezinswoningen en de overlast van (onaangekondigde) evenementen op het parkeerterrein.

Visvijver Waatselaarsestraat
Voor het derde jaar op rij dreigt er vissterfte in de visvijver aan de Waatselaarsestraat door een wildgroei van eendenkroos. Half juli zijn er pompen aangesloten om zuurstof toe te voegen. Dankzij tijdig ingrijpen van de vele vrijwilligers van Ons Genoegen en medewerking van de gemeente hopen we dat het voldoende is voor dit jaar. Er wordt onder leiding van experts van het Waterschap gezocht naar een structurele oplossing voor de toekomst.

Annulering openbare vergadering woensdag 7 september
De openbare vergadering van woensdagavond 7 september wordt geannuleerd. In de komende weken hebben de leden van de Dorpsraad vakantie, waardoor een goede voorbereiding van de vergadering niet mogelijk is.
De volgende openbare vergadering staat gepland op woensdag 26 oktober. De agenda zal te zijner tijd bekend worden gemaakt.

Ook kunnen jullie ons treffen op Berghem Bruist, alwaar we jullie willen meenemen in de focuspunten voor de komende jaren. Én waar wij natuurlijk openstaan voor aanvullende ideeën.

De Dorpsraad Berghem wenst jullie allen een fijne vakantietijd toe!

Meent u vragen te hebben over de leefomgeving in Berghem of over een van de onderwerpen hierboven uiteengezet, neem dan gerust contact op met leden van de Dorpsraad.
De Dorpsraad is bereikbaar per mail: dorpsraad@berghem.nl
Telefonische gegevens zijn te vinden op de website van de Dorpsraad: www.dorpsraadberghem.nl
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.15763