Datum plaatsing: 14 november 2022

Den Haag stopt 100 miljoen in Spoorzone


Den Haag stopt 100 miljoen in Spoorzone


's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): ‘s-Hertogenbosch kan sneller woningen bouwen in de Spoorzone door een bijdrage van maar liefst 96,1 miljoen euro van het Rijk. Een groot deel van de bijdrage gaat naar het toekomstige station en de directe omgeving. Als tegenprestatie verwacht het Rijk dat in de Bossche Spoorzone 4.800 woningen worden gebouwd in de periode tot en met 2030 en nog eens 10.000 woningen in de periode daarna. Van deze woningen valt circa tweederde in het betaalbare segment. Geweldig nieuws voor onze stad en daarmee voor de doorontwikkeling van de Spoorzone tot Brede Binnenstad, aldus het college. Nog niet eerder heeft het Rijk een dermate hoge bijdrage aan de gemeente toegekend voor stedelijke ontwikkeling.

Wethouder Mike van der Geld: “Het is echt geweldig nieuws dat onze gemeente zo’n flinke bijdrage vanuit Den Haag krijgt. Daarmee kunnen we enorm veel voor de stad doen. En het past goed bij ons hoge ambitieniveau. We willen ’s-Hertogenbosch meer stad maken. Waarbij het straks vernieuwde station het middelpunt is van enerzijds de historische binnenstad, en anderzijds de Spoorzone. Waar het goed wonen, werken, studeren én ontmoeten is én blijft. Waar woningen bij blijven komen, waar bedrijven in investeren, mogelijkheden om te studeren de ruimte krijgen, we de natuur koesteren en het goed ontmoeten is. Ik bekijk de ontwikkeling van onze stad dan ook als het grootste symbool dat onze stad rijk is. Namelijk, als onze kathedraal de Sint Jan. Daar blijven we ook voortdurend aan bouwen, steeds weer passend bij de tijd waarin we leven. Net zoals de Sint Jan; onze stad is al eeuwenoud, maar heeft nog veel meer toekomst. En dit doen we nooit alleen, dit doen we écht samen met partners. Met de medewerking van de Provincie, de landelijke overheid, maar ook met marktpartijen, ontwikkelaars, NS, ProRail en de buurgemeenten.”

Sneller bouwen

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) willen ruimte aan gemeenten bieden om te komen met mobiliteits-maatregelen die nodig zijn om sneller te kunnen bouwen. De grootste bijdrage van het Rijk is extra geld voor het nieuwe toekomstige stationsknooppunt ’s-Hertogenbosch. Daarvoor reserveert het Rijk 60 miljoen. Het rijk wil verder 36,1 miljoen bijdragen aan mobiliteitsmaatregelen in de Spoorzone.
‘s-Hertogenbosch krijgt het geld voor de herinrichting van het knooppunt Zandzuigerstraat, de nieuwe Lage Diezebrug, de noordzijde van de binnenstadsring en de herinrichting van de Magistratenlaan en de Parallelweg. Daarnaast voor het fietsparkeren, het versterken van het fietsnetwerk, het verbeteren van het openbaar vervoer en voor parkeeroplossingen in de vorm van een mobility-hub in combinatie met (loop/fiets) spooroverbouwing en een mobility hub aan de noordzijde van de Bossche Stadsdelta. Een mobility-hub is een duurzame verkeerslocatie, waarbij je kan overstappen naar een nieuw transportmiddel. Het verbindt de verschillende reizigersbehoeften op één plek.

Vernieuwd Station

Wethouder Ufuk Kâhya: “Met de bijdrage van 60 miljoen euro werken we met onze partners (ministerie van Infrastructuur, provincie Noord-Brabant, NS en ProRail) via de MIRTverkenning verder aan een toekomstbestendig knooppunt Station ’s-Hertogenbosch. Ons station heeft een centrale plek in de mobiliteit van het Zuiden en daarmee een sterke positie. Het gaat dan om de assen Amsterdam, de regio Eindhoven en Arnhem/Nijmegen-Brabantse stedenrij. Vernieuwen van het stationsgebied is nodig om deze sterke positie te behouden. Het station is dan ook een belangrijke schakel in de ontwikkeling van de Spoorzone. We willen immers komen tot duurzame verstedelijking met een goede bereikbaarheid. Het vernieuwde stationsgebied moet de toenemende aantallen reizigers en overstappers tussen trein, lopen, fietsen en regionaal openbaar vervoer faciliteren. En uitgroeien tot een centrale ontmoetingsplek in de stad Een kloppend hart dat de Spoorzone en de historische binnenstad met elkaar verbindt. We zijn verheugd dat met dit besluit station ’s-Hertogenbosch nog steviger hoog op de nationale agenda staat.”

Regio

Niet alleen de inwoners en ondernemers in ’s-Hertogenbosch profiteren hiervan. Ook de inwoners in onze regiogemeenten, bezoekers van onze stad maar ook bijvoorbeeld innovatieclusters, studenten en kennisinstellingen in de nabijheid van de Spoorzone zoals JADS en HAS Green Academy. De Spoorzone is voor de regio Noordoost-Brabant een belangrijk knooppunt. Met de investering kan ’s-Hertogenbosch de mobiliteit voor de regio optimaal verknopen. Het openbaar vervoer wordt flink verbeterd en de veranderingen zorgen voor meer dynamiek en ontmoeting en dus voor meer mogelijkheden. Dat versterkt weer het ondernemersklimaat en creëert nieuwe werkgelegenheid, maar biedt ook draagvlak aan commerciële en maatschappelijke functies. Verstedelijking is noodzaak voor de toekomst van stad en regio, voor de aantrekkingskracht op talent, doorgroeimogelijkheden van mkb-ers, hogere diversiteit aan woonmilieus en voor betere en snellere bereikbaarheid. Verandering in mobiliteit maakt dat mogelijk.

Aandacht voor groen, water en klimaat

De woningopgave in de Spoorzone gaat hand in hand met de nodige investeringen in groen en water. In de voorbereidende gesprekken met beide ministeries (BZK en IenW) is aangegeven dat voor de Spoorzone mogelijk ook beroep gedaan kan worden op de zogenaamde ‘Prinsjesdag’-gelden. Het betreft de groenvoorziening Westerpark/Schutskamppark en Diezemonding en de groene loper Onderwijsboulevard/Copernicuslaan. We willen dit duurzaam, groen en klimaatadaptatief doen zodat we de stedelijke omgeving aantrekkelijk, betaalbaar en inclusief houden, ook voor de volgende generaties. We vertrouwen op onze kwalitatief hoogwaardige werkwijze uit het verleden en zetten die voort. Hiervan heeft het Rijk aangegeven dat er in het voorjaar va 2023 uitsluitsel komt over Rijksbijdrage .

Samen verder

Samen met de Rijkspartners, de provincie Noord-Brabant, waterschappen en regio-gemeenten wordt verder gewerkt aan een duurzame toekomst voor de stad en de regio, waarin mogelijkheden liggen voor nieuwe woon- en werkmilieus, verbetering van het openbaar vervoer en versterking van het landelijk gebied. De investering vanuit het Mobiliteitsfonds in de Bossche Spoorzone is een eerste grote stap in de goede richting. 96,1 Miljoen dus, een bijdrage waar we met recht trots op mogen zijn.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.11935