Datum plaatsing: 20 jun 2017

TrouwenDoor: Alexander Vromans: Ik wil het graag met jullie hebben over de trends in trouwen. En dan niet zozeer over de jurk en de taart, maar over juridische trends.
De huidige standaard bij trouwen is gemeenschap van goederen. Dit betekent dat als niets wordt geregeld, alle bezittingen en schulden van de echtgenoten die zowel vr als tijdens het huwelijk zijn c.q. worden verkregen dan wel zijn c.q. worden aangegaan, gemeenschappelijk worden. Bepaalde erfenissen en schenkingen, verknochte goederen en schulden alsmede pensioen vallen hier niet onder. Mocht gemeenschap van goederen niet wenselijk zijn, dan moeten vr het trouwen bij de notaris huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld. Dit is een akte waarin eigen regels over de verdeling van bezittingen en schulden worden vastgelegd.
De overheid is van mening dat dit wel wat moderner kan. Het is tegenwoordig namelijk heel normaal dat stellen lang samenwonen alvorens ze gaan trouwen. En ook trouwen sommigen meer dan n keer in hun leven. In dit kader is op 28 maart jl. het initiatiefvoorstel Beperking wettelijke gemeenschap van goederen door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet zal met ingang van 1 januari 2018 in werking gaan treden en bepaalt dat een beperkte gemeenschap van goederen de nieuwe standaard van het huwelijksvermogensrecht zal gaan worden. Dit houdt in dat enkel hetgeen gedurende het huwelijk is opgebouwd, bij een scheiding standaard in de gemeenschap van goederen zal vallen. Bezittingen en schulden die vr het huwelijk zijn verkregen dan wel zijn aangegaan, worden bij een scheiding niet verdeeld. Ook erfenissen en schenkingen vallen automatisch buiten de gemeenschap, tenzij in het testament of bij de schenking een insluitingsclausule van toepassing is verklaard.
Enkele vragen uit de praktijk:
Voor wie geldt de regeling?
 Voor degenen die n 1 januari 2018 gaan trouwen zonder dat huwelijkse voorwaarden worden opmaakt. De regeling geldt ook als de huwelijkse voorwaarden n 1 januari 2018 worden opgeheven dan wel aangepast.
Hoe zit het met ondernemingsvermogen?
Als voorafgaand aan het huwelijk al sprake was van een onderneming, dan valt die onderneming niet in de gemeenschap. Met betrekking tot die onderneming moet aan de gemeenschap een redelijke vergoeding worden betaald voor de kennis, vaardigheden en arbeid die een echtgenoot heeft aangewend ten behoeve van de onderneming. Wat hieronder precies wordt verstaan, moet de praktijk uitwijzen.
Hoe wordt het vermogen vastgesteld?
Als er tussen echtgenoten een geschil bestaat aan wie van hen een goed toebehoort en geen van beiden kan zijn/haar recht op dit goed kan bewijzen, dan wordt het goed als gemeenschapsgoed aangemerkt. Het is daarom raadzaam om voor het aangaan van het huwelijk schriftelijk vast te leggen wie welk vermogen en welke schulden heeft. Bovendien dient na het aangaan van het huwelijk een goede administratie te worden bijgehouden om discussie in geval van echtscheiding zoveel mogelijk te voorkomen.
Bent u voornemens om binnenkort te gaan trouwen of uw huwelijkse voorwaarden op te heffen dan wel aan te gaan passen en bent u benieuwd wat de mogelijkheden zijn van het nieuwe initiatiefvoorstel, neem dan vrijblijvend contact met mij op. Hetzelfde geldt voor het geval u geld wilt schenken aan uw (klein)kinderen en u het niet wenselijk acht dat hun echtgeno(o)t(e) recht krijgt op het geld. Ik ben bereikbaar via alexander.vromans@flynth.nl dan wel via 088-236 82 38 /
06-10 97 31 01.

© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.01782