Datum plaatsing: 25 dec 2017

EindejaartipsDoor: Alexander Vromans: Het einde van het jaar nadert. Tijd voor wat fiscale eindejaarstips!
•Keer dividend in plaats van extra loon uit. Een dividenduitkering is namelijk fiscaal aantrekkelijker dan uitbetaling van extra loon. Over extra loon wordt in 2017 namelijk maximaal 52 procent inkomstenbelasting geheven, terwijl over een dividenduitkering belasting wordt geheven van 40 tot 43,75 procent (gecombineerde inkomsten- en vennootschapsbelasting).
•Als u een eigen vennootschap (BV) en eigen woning heeft, overweeg dan om uw bestaande eigenwoningschuld (gedeeltelijk) bij uw eigen vennootschap te herfinancieren. In dat geval blijft de aan de vennootschap betaalde hypotheekrente onder voorwaarden fiscaal bij u aftrekbaar. Let op! U moet dan wel de basisgegevens van deze lening tijdig en correct aan de Belastingdienst doorgeven. Dit doet u door de gevraagde gegevens in uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting te verwerken.
•Houd een urenadministratie bij. Als ondernemer of als zzp’er heeft u namelijk recht op verschillende fiscale ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek. Daarvoor is vereist dat u ten minste 1.225 uren per jaar aan uw onderneming besteedt. Dat moet u kunnen aantonen met een urenadministratie.
•Trek huurkosten zelfstandige werkruimte af. Vanaf 2017 kunt u als ondernemer of resultaatgenieter niet langer de huurkosten van de onzelfstandige werkruimte in uw huurwoning in aftrek te brengen op uw winst. De aftrekpost voor zelfstandige werkruimte in huur- of koopwoningen blijft echter wel bestaan.
•Bent u BTW-ondernemer, bijvoorbeeld omdat u het afgelopen jaar zonnepanelen hebt geplaatst, pas dan de kleineondernemersregeling (KOR) toe. Als u per saldo in een boekjaar niet meer dan 1.883 euro aan btw verschuldigd bent, komt u namelijk in aanmerking voor een belastingvermindering. Is het verschuldigde bedrag in een boekjaar per saldo minder dan 1.345 euro, dan hoeft u helemaal geen btw af te dragen. In sommige gevallen is zelfs een ontheffing van de administratieve verplichtingen mogelijk.
•Bent u van plan om een opleiding of studie te volgen, dan kunt u de kosten daarvan in 2017 en 2018 nog fiscaal in aftrek brengen voor uw inkomstenbelasting. De persoonsgebonden aftrekpost voor scholingsuitgaven vervalt namelijk vanaf 1 januari 2019.
•Het kan aantrekkelijk zijn om uw openstaande (definitieve) belastingaanslagen nog dit jaar te betalen en daarmee uw box 3-vermogen te verlagen. Nog niet betaalde belastingschulden mogen namelijk niet in box 3 in aftrek worden gebracht, met uitzondering van te betalen erfbelasting.
•Overweeg om uw (reguliere) schenking vóór 1 januari 2018 te doen. Een schenking verlaagt namelijk uw box 3-vermogen. Dit kan u vermogensrendementsheffing (box 3) besparen. Let op! Deze schenking verhoogt het box 3-vermogen van de begiftigde en kan daardoor bij de begiftigde leiden tot een hogere vermogensrendementsheffing, tenzij de begiftigde voor 1 januari 2018 de schenking aanwendt voor consumptief gebruik of aflossing van de eigenwoningschuld.
•Het kan aantrekkelijk zijn om uw hypotheekrente van het eerste halfjaar van 2018 vooruit te betalen in 2017. Dit kan uw eventuele box 3-belasting verlagen. Daarnaast wordt de renteaftrekbeperking in 2018 weer verhoogd met 0,5 procent. Het is ook voordelig om de rente vooruit te betalen als u in 2018 een lager inkomen of belastingheffing tegen een lager progressief tarief verwacht.
•Als u grote aankopen of uitgaven voor consumptieve doeleinden hebt gepland, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om deze alvast voor 1 januari 2018 te doen. Ook dit kan u vermogensrendementsheffing (box 3) besparen.
•Als u een monumentenpand bezit en u bent van plan om onderhoud aan dit pand te gaan plegen, dan is het fiscaal aantrekkelijk om de betaling van de onderhoudskosten in 2017 of 2018 te doen. Dergelijke uitgaven kunnen namelijk alleen nog in deze jaren fiscaal in aftrek worden gebracht. Uitgaven voor rijksmonumentenpanden zijn vanaf 1 januari 2019 fiscaal niet meer aftrekbaar.
•Als u uw eigen woning tijdelijk verhuurt, denk er dan aan om 70 procent van de inkomsten uit tijdelijke verhuur van uw eigen woning op te geven als inkomen in box 1. De inkomsten mag u nog verminderen met kosten die direct met de verhuur samenhangen. Tijdelijke verhuur heeft overigens geen gevolgen voor uw hypotheekrenteaftrek, tenzij het om een leegstaande eigen woning gaat die te koop staat. Als u uw eigen woning tijdelijk verhuurt, heeft dat mogelijk ook gevolgen voor de btw (kortstondige verhuur is namelijk belast met btw) en toeristenbelasting. Tenslotte is het raadzaam om bij uw (opstal)verzekeraar en uw hypotheekverstrekker na te gaan of de tijdelijke verhuur niet in strijd is met de daarvoor geldende voorwaarden.
•Heeft u een sterk wisselend inkomen uit werk en woning? Dan betaalt u waarschijnlijk meer belasting dan wanneer u dat inkomen gelijkmatig verdeeld krijgt over de jaren. U kunt dan in aanmerking komen voor de middelingsregeling. Met middeling berekent u uw gemiddelde inkomen over drie aaneengesloten kalenderjaren. Dit is het middelingstijdvak. Vervolgens berekent u hoeveel belasting u per jaar moet betalen. Zijn de nieuwe belastingbedragen lager dan die van de eerdere aanslagen? Dan hebt u mogelijk recht op een belastingteruggave.

Bent u benieuwd geworden of u een voordeel met deze tips kunt doen, neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik ben bereikbaar via alexander.vromans@flynth.nl dan wel via 088-236 82 38 / 06-10 97 31 01.

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.01861