Datum plaatsing: 28 okt 2019

BelastingplannenDoor: Alexander Vromans: Op 17 september jl. presenteerde het kabinet tijdens Prinsjesdag het belastingplan voor 2020. Onderstaand de meest belangrijke voorgestelde wijzigingen:

• Het inkomstenbelastingtarief wordt per 2020 beperkt tot 2 schijven: een basistarief van 37,35% voor inkomen
tot en met € 68.507 en een toptarief van 49,5% voor inkomen boven € 68.507 (thans € 36,65% over een
inkomen tot en met € 20.384, 38,10% over de volgende € 48.123 en 51,75% over het restant);

• De zelfstandigenaftrek wordt in negen jaar afgebouwd tot een uiteindelijk bedrag van € 5.000 in 2028. Deze
aftrek zal in 2020 € 7.030 bedragen. Momenteel bedraagt de aftrek € 7.280;

• Het eigenwoningforfait voor woningen met een waarde van meer dan € 75.000 wordt in 2020 verlaagd van
0,65% naar 0,6%. Voor woningen met een waarde van meer dan € 1.080.000 blijft het forfait 2,35%
bedragen;

• In 2020 zal de hypotheekrente fiscaal nog maar tegen 46% kunnen worden afgetrokken (thans 49%);

• In 2020 zal aardgas zwaarder en elektriciteit minder zwaar worden belast. De accijns op diesel zal per 2021
met 1 eurocent worden verhoogd;

• Per 2020 zal de fiscale bijtelling voor elektrische auto’s van de zaak over een cataloguswaarde tot € 45.000
worden verhoogd naar 8% (thans 4% en € 50.000). Daarboven geldt de reguliere bijtelling van 22%. Heeft u
al een elektrische auto van de zaak, dan geldt het bijtellingspercentage voor een periode van 60 maanden
vanaf de datum van eerste toelating van de auto;

• In 2020 kunnen bepaalde posten in de inkomstenbelasting nog slechts tegen 46% fiscaal in aftrek worden
gebracht. Denk hierbij aan alimentatie, specifieke zorgkosten, weekeinduitgaven voor gehandicapten,
scholingskosten, giftenaftrek, ondernemersaftrek, MKB-winstvrijstelling en de
terbeschikkingstellingsvrijstelling;

• Het tarief in Box 2 wordt per 2020 verhoogd van 25% naar 26,25%. In 2021 wordt dit tarief verder verhoogd
naar 26,9%. Als u dividend wenst uit te keren, dan is het advies dit nog in 2019 te doen!;

• Het tarief van de vennootschapsbelasting wordt in 2020 voor een belastbare winst tot en met € 200.000
verlaagd van 19% naar 16,5%. Winsten boven € 200.000 worden net als in 2019 belast tegen 25%;

• De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt in 2020 voor een fiscale loonsom tot en met € 400.000 op
1,7% gesteld (thans 1,2%). Voor een fiscale loonsom boven de € 400.000 geldt een vrije ruimte van 1,2%.
Verder zijn er nog twee zaken die de aandacht verdienen, maar die geen onderdeel uitmaken van het
belastingplan voor 2020:

• Wetsvoorstel Excessief lenen bij de eigen vennootschap: Als u meer dan 5% van de aandelen in een
vennootschap (BV) bezit, dan moet u vanaf 2022 26,9% belasting gaan betalen over bovenmatige schulden die
u (al dan niet samen met uw partner en/of bloed- en aanverwanten) aan de vennootschap heeft. Een schuld is
bovenmatig als deze meer dan €500.000 bedraagt. Leningen die u bij de vennootschap t.b.v. de eigen woning
zijn aangegaan, vallen hier niet onder;

• Box 3-heffing: het kabinet wenst de box 3 heffing meer bij de werkelijke spaarrendementen te laten
aansluiten. Het voorstel is dan ook om vanaf 2022 de werkelijke verhouding tussen spaargeld, beleggingen en
schulden als uitgangspunt voor de Box 3-heffing te nemen.

Bent u benieuwd welke gevolgen het belastingplan voor u heeft? Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik ben bereikbaar via alexander.vromans@flynth.nl dan wel via 088-236 82 38 / 06-10 97 31 01.

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.01264