Datum plaatsing: 09 jul 2020

NoosteunpakketDoor: Alexander Vromans: Inmiddels worden de noodmaatregelen die in het kader van het Corona-virus zijn genomen, door de overheid steeds verder versoepeld. Dat wil echter nog niet zeggen dat bedrijven geen last meer ervaren van de overgebleven dan wel versoepelde maatregelen. In dat kader heeft de overheid een tweede noodsteunpakket van kracht laten gaan. Dit pakket loopt tot 1 oktober 2020 en sluit naar verwachting goed aan bij hetgeen bedrijven tot en met september 2020 nodig hebben.
De meest belangrijke aanpassingen uit het tweede noodsteunpakket zijn de volgende:
•Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (“TVL-regeling”)
De TVL-regeling is de opvolger van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (“TOGS-regeling”) en is bedoeld voor MKB-bedrijven die als gevolg van de noodmaatregelen die in het kader van de Corona-crisis zijn genomen, structureel meer dan 30% omzetverlies leiden. Indien aan voorwaarden wordt voldaan, kan tot een bedrag van € 50.000 tegemoetkoming per vier maanden worden gekregen. Dit ter bekostiging van vaste lasten (excl. loonkosten). De TVL-regeling wordt uitgevoerd door het RVO, heeft terugwerkende kracht tot 1 juni 2020 en loopt af op 1 oktober 2020.
•Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (“TOZO-regeling”)
Onder voorwaarden kunnen ZZP-ers op grond van de verlengde TOZO-regeling tot en met september 2020 een bepaalde tegemoetkoming ontvangen. Let op! Bij de verlengde TOZO-regeling telt (in tegenstelling tot zijn voorganger) voor het vaststellen van de hoogte van de tegemoetkoming het inkomen van de partner mee. De verlengde TOZO-regeling geldt voor de maanden juni tot en met september 2020 en kan via de gemeente worden aangevraagd.
•Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (“NOW-regeling”)
Ook de NOW-regeling is verlengd en aangepast. De nieuwe versie van tegemoetkoming in de loonkosten lijkt in veel opzichten op zijn voorganger. Echter, in de verlengde NOW-regeling zijn de volgende voorwaarden aangepast:
-bedrijven krijgen een korting van 5% op het totale subsidiebedrag (ontslagboete) opgelegd, indien meer dan 20 mensen worden ontslagen čn geen akkoord met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging is behaald, dan wel indien geen mediationverzoek bij (een nog op te richten commissie van) de Stichting van de Arbeid is gedaan;
-bedrijven moeten hun werknemers stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Hiertoe dient bij de aanvraag op grond van de verlengde NOW-regeling een verklaring te worden afgelegd. Via het crisisprogramma “NL leert door” kunnen werknemers vanaf juli 2020 kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen om zich aan de nieuwe economische situatie aan te passen;
-de vaste (forfaitaire) opslag wordt van 30 naar 40% verhoogd;
-de referentiemaand voor de loonsom is maart 2020;
-bedrijven die van de verlengde NOW-regeling gebruik willen maken, mogen over 2020 geen winstuitkering aan hun aandeelhouders doen, mogen geen bonussen aan hun bestuur en directie uitkeren en mogen geen eigen aandelen inkopen.
•Bijzonder uitstel betaling belastingaanslagen
Ook deze noodmaatregel is verlengd tot 1 oktober 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, behoeven niet te worden voldaan. Verder zijn de belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingsoorten tot
1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Indien om bijzonder uitstel van betaling wordt gevraagd, dan wordt door de belastingdienst voor de eerste drie maanden direct uitstel van betaling verleend. Hiervoor behoeft maar één verzoek bij de belastingdienst te worden ingediend en dit verzoek geldt voor alle belastingsoorten. Indien bijzonder uitstel van betaling voor een periode langer dan drie maanden wordt aangevraagd, dan gelden aanvullende (strengere) eisen.
•Andere belastingnoodmaatregelen
Ook andere belastingnoodmaatregelen uit het eerste noodsteunpakket, zoals een versoepeling van het urencriterium voor ZZP-ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, zijn tot 1 oktober 2020 verlengd.
Bent u benieuwd of u een geldig beroep op het tweede noodsteunpakket kunt doen, neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik ben bereikbaar via alexander.vromans@flynth.nl dan wel via 088-236 82 38 / 06-10 97 31 01.

Groet,
Alexander Vromans

© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.01067