Datum plaatsing: 04 juni 2021

Ontwerpbestemmingplan Heesch West gepubliceerd


Ontwerpbestemmingplan Heesch West gepubliceerd


Heesch (Bernheze): De gemeenten Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss hebben de handen ineen geslagen voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Heesch West. Het plan is nu in de volgende fase: het ontwerpbestemmingsplan. Dit is op 3 juni samen met de aanvulling op de milieueffectrapportage gepubliceerd. De terinzagelegging start op 10 juni.

Plan Heesch West
In de regio is een grote behoefte aan bedrijventerreinen. De beschikbare locaties zijn schaars en de vraag is groot. Heesch West wordt ontwikkeld om een impuls te geven aan werkgelegenheid en de regionale economie te versterken. Een ambitieus, duurzaam bedrijventerrein dat ruimte biedt aan in totaal maximaal 80 hectare netto uitgeefbare kavels: 50 ha netto uitgeefbare kavels in de eerste fase en 30 hectare netto uitgeefbare kavels in de tweede fase door vraaggericht te ontwikkelen. Heesch West heeft hoge duurzaamheidsambities. Deze worden beschreven in het Circulair Kwaliteitsplan. Onderdeel van het plan wordt de realisatie van landschapspark en landschappelijke inpassing van 65 hectare. Een landschapsarchitect werkt dit verder uit met participatie van de omgeving.

Waardevol
Roy Geers, voorzitter gemeenschappelijke regeling Heesch West: “In 2019 presenteerden we het Voorontwerp bestemmingsplan (VOBP) voor Heesch West. Hierop kwamen circa 1.300 inspraakreacties binnen. Dat was te begrijpen, want Heesch West is een plan met impact. Waardevolle reacties waarmee we aan de slag zijn gegaan voor de volgende fase: het ontwerpbestemmingsplan. Het Eindverslag inspraak is als bijlage bij de plannen gevoegd. Daarin is uitgebreid beschreven welke reacties werden ontvangen en hoe die in het plan zijn uitgewerkt. Hiervoor hebben we de tijd genomen, met aandacht voor de geuite zorgen en intensief overleg met de omgeving. Daarbij is een planoptimalisatie en aanvullend onderzoek uitgevoerd. Mede op verzoek van de omgeving zijn voor het ontwerpbestemmingplan aanvullende adviezen bij de Commissie m.e.r. en GGD opgevraagd.”

Dit alles heeft geleid tot het Ontwerpbestemmingsplan en een aanvulling MER die nu gepubliceerd zijn en waar vanaf 10 juni zes weken zienswijzen op ingediend kunnen worden. In de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij de gemeenteraad.
Aanpassingen
Belangrijke aanpassingen in vergelijking met 2019 zijn onder andere het creëren van meer ruimte voor regionale bedrijven, maatregelen om mogelijke milieu-impact van bedrijvigheid verder te beheersen, het afzien van windenergie en veel maatregelen om de verkeersafwikkeling beter te regelen.

Reageren
Wilt u via een zienswijze reageren op de plannen? Dat kan via de betrokken gemeenten Bernheze (www.bernheze.org/heeschwest), 's-Hertogenbosch (www.s-hertogenbosch.nl/plannen/heesch-west) en Oss (www.oss.nl/heeschwest). De ontwerpbestemmingsplannen met bijbehorende stukken zijn in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vragen en meer informatie
Op de website www.heeschwest.nl is uiteraard ook alle informatie te vinden met betrekking tot de plannen. Daarnaast is er voor de omgeving op 15 en 22 juni een online informatiebijeenkomst georganiseerd. Hier kunnen geïnteresseerden vragen stellen aan bestuurders en experts. Aanmelden kan via info@heeschwest.nl. Vooraf al vragen stellen, kan dat ook via dit mailadres.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2021 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.14810